ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
นักวิจัย : พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร
คำค้น : การใช้ที่ดิน , การจัดการลุ่มน้ำ , การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746357727 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพ เศรษฐกิจ ประชากร การตั้งถิ่นฐานและระบบชุมชน สภาพปัญหาและผลกระทบทางด้านการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ข้อจำกัดและศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ และเสนอแนะแผนการใช้ที่ดินและแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จากการศึกษา พบว่า สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภาเป็นทั้งภูเขาสูง ที่ดอนลูกคลื่นลอนชัน ที่ราบ ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงและที่ราบชายฝั่งทะเล จึงมีความหลายหลายและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ในระบบนิเวศลุ่มน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการรักษาความสมดุล ของระบบนิเวศทางธรรมชาติและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าว มีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการบุกรุกทำลายป่าไม้ ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น แหล่งต้นน้ำลำธารถูกทำลายในบริเวณด้านตะวันตกของพื้นที่ศึกษา น้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมในบริเวณตอนกลางและตอนล่างของพื้นที่ศึกษา ส่วนการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเสื่อมโทรม ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และความสมดุลของระบบนิเวศ จากผลการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ปัญหาที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ คือ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่อทรัพยากรน้ำและทรัพยากรดิน ดังนั้นการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ศึกษา จึงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ำเป็นหลัก โดยคำนึงถึงศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ แนวโน้มและบทบาทการพัฒนาของพื้นที่ แผนพัฒนาที่เสนอแนะ ได้แก่ แผนการใช้ที่ดินในอนาคต แผนพัฒนาการเกษตรกรรม แผนพัฒนาศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม แผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคม รวมทั้งแผนจัดการทรัพยากรธรรมาติที่สำคัญคือ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน และทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการจัดการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การควบคุม และการส่งเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตามะรรมชาติและเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บรรณานุกรม :
พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร . (2540). การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร . 2540. "การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร . "การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร . การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.