ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
นักวิจัย : พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์
คำค้น : ที่อยู่อาศัย , การสร้างบ้าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , นพดล จอกแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11145 , 9741434421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การแข่งขันและการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทำให้ผู้ประกอบการต้องหาเทคนิคมาพัฒนาการก่อสร้าง การก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปเป็นหนึ่งในเทคนิคที่นิยมใช้ในการพัฒนาการก่อสร้าง และมี ลักษณะเฉพาะตัวในการต้องการความต่อเนื่องของทรัพยากรและพื้นที่การทำงานมากกว่าการก่อสร้างระบบหล่อในที่ โดยแผนการดำเนินงานที่ใช้อยู่ในการก่อสร้างระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปแสดงข้อมูลอย่างจำกัด ไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากฝ่ายวางแผนสู่ฝ่ายควบคุมและผ่ายปฏิบัติงานได้ และมีระยะเวลาการ ดำเนินงานไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานก่อสร้าง นอกจากนี้การมีข้อมูลอย่างจำกัดของแผนการ ดำเนินงานก่อให้เกิดความยากในการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนการดำเนินงานในอนาคต งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์ในการจัดทำรูปแบบของแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วน สำเร็จรูปให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และสามารถสื่อสารข้อมูลแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษากระบวนการทำงานในปัจจุบัน โดยการสังเกตการณ์ ทำงาน การเก็บข้อมูล และการสัมภาษณ์ เพื่อทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานในปัจจุบัน อันได้แก่ ลักษณะของโครงการ ลักษณะการดำเนินงานการทำงานในระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป การวางแผนการ ดำเนินงาน และการนำแผนการดำเนินงานไปใช้ แล้วนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน ในปัจจุบันไปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของแผนการดำเนินงาน และประเมินผล แผนการดำเนินงานที่พัฒนา โดยประเมินผลในด้านการสะท้อนการปฏิบัติงานจริง ความเหมาะสมของ รูปแบบและเนื้อหาในแผนการดำเนินงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการถ่ายทอดข้อมูลของแผนการดำเนินงาน จากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้าง บ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ดังนี้ ส่วนแสดงวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องส่วนแสดงลำดับขั้นตอนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ส่วนแสดงกำหนดการทำงาน ส่วนแสดงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย และสรุปแผนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยกำหนดการทำงานมีส่วนประกอบย่อยเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการทำงานของบุคลากร ดังนี้ กิจกรรมและกิจกรรมย่อย กำหนดการและระยะเวลาการทำงาน แรงงาน เครื่องจักร วิธีการก่อสร้าง ข้อควรระวังในการก่อสร้าง พื้นที่การทำงาน และการตรวจสอบคุณภาพ โดยข้อมูลที่ประกอบใน แผนการดำเนินงานแสดงอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี้กำหนดการทำงาน ในกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักรจะแสดงอยู่ในระดับชั่วโมง เพื่อบริหาร เครื่องจักรอันเป็นทรัพยากรวิกฤติของการก่อสร้างระบบนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม :
พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ . (2549). กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ . 2549. "กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ . "กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ . กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.