ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
นักวิจัย : สุธี คำแฝด
คำค้น : วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง -- ราคา , ดัชนีราคา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727771 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/10527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

เนื่องจากในประเทศไทยยังมีความไม่ชัดเจนในการนิยามความหมายและเกณฑ์การกำหนดค่าความผันผวนของงานก่อสร้าง การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำลองค่าความผันผวนของงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัยคือ 1) นิยามความหมายของค่าความผันผวน 2) สร้างแบบจำลองค่าความผันผวนในงานก่อสร้าง 3) ศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจำลองค่าความผันผวนในการประมาณราคา ค่าความผันผวนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้พิจารณาเฉพาะค่าความผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้างที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ค่าความผันผวนของโครงการก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับ 1) มูลค่าวัสดุก่อสร้าง 2) ระยะเวลาก่อสร้าง และ 3) คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการกำหนดค่าความผันผวนด้วยวิธีการอื่นในอดีต พบว่าค่าความผันผวนจากการวิจัยครั้งนี้มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของแต่ละโครงการและสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง โดยไม่ได้เป็นการกำหนดค่าความผันผวนไว้เป็นอัตราที่คงที่และกำหนดให้ทุกโครงการมีค่าความผันผวนในอัตราเดียวกัน การนำแบบจำลองค่าความผันผวนไปประยุกต์ใช้ในการประมาณราคา โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอย ซึ่งทำการวิเคราะห์การถดถอยของค่าความผันผวนจากโครงการที่ศึกษาและทำการวิเคราะห์แยกประเภทโครงการตามมูลค่าต้นทุน พบว่าสมการถดถอยวิเคราะห์ที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่าความผันผวนได้ เนื่องจากสมการถดถอยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ต่ำ และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของค่าความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้สำหรับโครงการก่อสร้างประเภทอื่นต่อไปในอนาคต ดังนั้น สมการถดถอยที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดค่าความผันผวนสำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเท่านั้น

บรรณานุกรม :
สุธี คำแฝด . (2545). การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธี คำแฝด . 2545. "การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุธี คำแฝด . "การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุธี คำแฝด . การวิเคราะห์ค่าความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.