ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา
นักวิจัย : ฐานันดร์ อากาศโชติ
คำค้น : โครงการโรงเรียนสีขาว , นโยบายสาธารณะ , การนำนโยบายไปปฏิบัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741304668 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐ ในโครงการโรงเรียนสีขาว กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 350 โรงเรียน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐ ในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัย พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 16 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนของการนำนโยบายไปปฏิบัติได้ร้อยละ 34.4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .587 ตัวแปรทำนายมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยอย่างมีนัยสพคัญ และมีค่าเป็นบวกมี 3 ตัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร (.193) การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน (.162) ระดับการศึกษาของผู้ปกครองในชุมชน (.161) ตัวแปรทำนายที่มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย อย่างมีนัยสำคัญและมีค่าเป็นลบมี 1 ตัว ได้แก่ ทัศนคติต่อโครงการโรงเรียนสีขาว (-.276)

บรรณานุกรม :
ฐานันดร์ อากาศโชติ . (2543). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานันดร์ อากาศโชติ . 2543. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐานันดร์ อากาศโชติ . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ฐานันดร์ อากาศโชติ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัตงานของโรงเรียนตามนโยบายของรัฐในโครงการโรงเรียนสีขาว กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.