ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภัทรพร แจ่มใส
คำค้น : วัยรุ่น -- ไทย , การพนัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิรางค์ ทับสายทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741425341 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตนักศึกษา จำนวน 1,200 คน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยมหิดล มีอายุระหว่าง 18-21 ปี แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ตามความถี่ของพฤติกรรมการเล่นการพนัน ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมติดการพนัน 250 คน (จากเพศชาย 457 คน และเพศหญิง 743 คน) และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มี พฤติกรรมติดการพนัน 250 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระได้แก่ เพศ ผลการเรียน ตัวแบบพ่อแม่ ตัวแบบเพื่อนสนิท แหล่งของการควบคุมตน พฤติกรรมขาดการยั้งคิด การเห็นคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ ตัวแปรตามคือ พฤติกรรมติดการพนัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบทดสอบอำนาจควบคุมตน แบบทดสอบการเห็นคุณค่าในตนเองแบบทดสอบการมีพฤติกรรมขาดการยั้งคิด และแบบทดสอบความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการจำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบขั้นตอน (Stepwise) โดยใช้สถิติวิลค์ส แลมดา (Wilks' Lambda) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแปรเข้าวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร จาก 8 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมติดการพนันได้แก่ ผลการเรียน (Ci = -0.497) ตัวแบบเพื่อนสนิท (Ci = 0.431) ตัวแบบพ่อแม่ (พ่อแม่เล่นการพนัน Ci = 0.415 และแม่เล่นการพนัน Ci = 0.298) แหล่งการควบคุมตน (Ci = 0.395) และพฤติกรรมขาดการยั้งคิด (Ci = 0.329) และมีความแม่นยำในการคาดคะเนพฤติกรรมติดการพนันได้ถูกต้องร้อยละ 69.00

บรรณานุกรม :
ภัทรพร แจ่มใส . (2549). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพร แจ่มใส . 2549. "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัทรพร แจ่มใส . "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ภัทรพร แจ่มใส . ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมติดการพนันของวัยรุ่นตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.