ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง
นักวิจัย : วันชัย กิจชาญไพบูลย์
คำค้น : สัญญาก่อสร้าง , อนุญาโตตุลาการ , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , ข้อกำหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทก่อสร้างภายใต้แบบสัญญาก่อสร้างมาตรฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิชัยศักดิ์ หรยางกูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741313527 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9083
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงข้อกำหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทใน clause 67 ของแบบสัญญาก่อสร้างมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวิศวกรรมโยธา ฉบับที่เรียกว่า Red Book ซึ่งจัดทำและเผยแพร่โดยสหพันธ์นานาชาติที่ปรึกษาทางวิศวกรรม (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils "FIDIC") ที่กำหนดให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิศวกรและอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการหอการค้านานาชาติ (ICC International Court of Arbitration) โดยศึกษาในกรณีข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างหลายฉบับที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นชุดจะเป็นข้อพิพาทพหุภาคีที่เกี่ยวพันคู่กรณีหลายฝ่าย ซึ่งมิได้เป็นคู่กรณีในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการฉบับเดียวกัน ทำให้เกิดกระบวนพิจารณาการระงับข้อพิพาทสองคดีหรือหลายคดีที่มีองค์คณะอนุญาโตตุลาการที่แตกต่างกันหลายองค์คณะ ทำให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก และเป็นการสิ้นเปลืองเวลาเพราะคู่กรณีอาจต้องเข้าร่วมในการพิจารณคดีหลายครั้ง รวมทั้งทำให้มีการรับฟังพยานหลักฐานขององค์คณะอนุญาโตตุลาการหลายองค์คณะมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้คำชี้ขาดขององค์คณะอนุญาโตตุลาการสององค์คณะขัดแย้งกัน จากการศึกษาพบว่าข้อกำหนดว่าด้วยการระงับข้อพิพาทใน clause 67 ได้ใช้กฎอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการหอการค้านานาชาติ สำหรับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งมีกฎข้อบังคับว่าด้วยการรวมพิจารณาคดี เพื่อให้มีกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเดียวกัน ผลการศึกษาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 และข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการรวมพิจารณาคดีที่เกิดจากการอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงสมควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ให้มีข้อบังคับว่าด้วยการรวมพิจารณาคดี เพื่อให้สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้นำไปใช้ต่อไป

บรรณานุกรม :
วันชัย กิจชาญไพบูลย์ . (2543). การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย กิจชาญไพบูลย์ . 2543. "การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันชัย กิจชาญไพบูลย์ . "การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
วันชัย กิจชาญไพบูลย์ . การอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวเนื่องเป็นชุดในสัญญาก่อสร้าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.