ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
นักวิจัย : อาพรรณชนิต ศิริแพทย์
คำค้น : การวิเคราะห์เนื้อหา , คอลัมน์กีฬา , แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743343261 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ หนังสือพิมพ์รายวัน 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์มติชน และหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยใช้ตารางวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น บันทึกข้อมูลโดยแจกแจงเป็น ความถี่ แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาสอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศมากที่สุด ร้อยละ 57.36 สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ร้อยละ 30.51 นอกนั้นนำเสนอตามแผนพัฒนาการบริหารการกีฬาคิดเป็นร้อยละ 5.19 แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร้อยละ 2.73 แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนร้อยละ 2.59 และแผนการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานน้อยที่สุด ร้อยละ 1.62 โดยหนังสือพิมพ์สยามกีฬานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬามากที่สุด ร้อยละ 48.99 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำเสนอรองลงมาร้อยละ 17.97 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นำเสนอร้อยละ 17.52 และ หนังสือพิมพ์มติชนนำเสนอน้อยที่สุด ร้อยละ 15.53 2. หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ชื่อฉบับ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาตามแผนงานหลักแต่ละแผนดังนี้ แผนพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน นำเสนอในหัวข้อกิจกรรมกีฬาระหว่างสถานศึกษามากที่สุด ร้อยละ 0.61 แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนนำเสนอในหัวข้อการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการสำหรับชุมชนในเมือง ชุมชนชนบท ชุมชนหนาแน่น ผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพร้อยละ 1.14, แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ นำเสนอในหัวข้อผลการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ร้อยละ 24.61 แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพนำเสนอในหัวข้อ การแข่งขันและผลการแข่งขันกีฬาเพื่อการอาชีพในกีฬาประเภทต่างๆ ร้อยละ 18.94 แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานำเสนอในหัวข้อ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้พัฒนาความสามารถของนักกีฬา ได้แก่ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา เวชศาสตร์การกีฬาและวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬาร้อยละ 1.23 แผนพัฒนาการบริหารการกีฬา นำเสนอในหัวข้อการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรกีฬา ร้อยละ 0.76 3. หนังสือพิมพ์รายวันทั้ง 4 ฉบับ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาตามประเภทคอลัมน์มากที่สุด คือ คอลัมน์ข่าวกีฬาในประเทศ ร้อยละ 30.34 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกัยการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ร้อยละ 21.32 แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ร้อยละ 4.39 แผนพัฒนาการบริหารการกีฬา ร้อยละ 2.01 แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาร้อยละ 1.42 แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชน ร้อยละ 0.65 แผนพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 0.55 และประเภทคอลัมน์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาน้อยที่สุด คือ บทความกีฬาต่างประเทศ ร้อยละ 2.39 ประกอบด้วย แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ร้อยละ 0.87 แผนพัฒนาการกีฬาเพื่อการอาชีพ ร้อยละ 1.41 แผนพัฒนาการบริหารการกีฬา ร้อยละ 0.09 และแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ร้อยละ 0.02

บรรณานุกรม :
อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . (2542). การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . 2542. "การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . "การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ . การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.