ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
นักวิจัย : วราวุธ สุธีธร
คำค้น : Dinosaur , Fossil , Geological , Teacher Fellowship , ครุวิจัย , ครู , ซากดึกดำบรรพ์ , ธรณีวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5030038 , http://research.trf.or.th/node/2517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการครูวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการวิจัยจากประสบการณ์นอกห้องเรียน เพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน สืบเนื่องจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน บางครั้งต้องพบกับข้อจำกัดในการสร้างแรงบันดาลใจ และทำให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เนื่องจากครูและนักเรียนไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนด้าน ธรณีวิทยาที่แยกส่วนออกจากวิถีชีวิตและขาดการปฏิบัติทดลอง ที่ผ่านมาการพัฒนาศักยภาพของครูสามารถทำได้หลายรูปแบบที่คุ้นเคยกันอยู่คือการอบรมหรือประชุมปฏิบัติการ กรมทรัพยากรธรณีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย และการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ทางธรณีวิทยาของครูหรืออาจารย์ ทั้งทางทฤษฏี การทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทดลองปฏิบัติการจริง เนื่องจากเล็งเห็นว่าครูหรืออาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านสามารถเผยแพร่ความรู้สู่นักเรียนได้มากกว่า 50 คน ซึ่งจะทำให้ความรู้ทางะรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวขยายตัวไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว จึงร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการครูวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์ เพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาครู โดยปรับบทบาทจากครูผู้เสพความรู้มาเป็นครูผู้สร้างความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ทำให้ครูสามารถสร้างบทเรียนหรือชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความมั่นใจในการสอนมากขึ้น โดยให้ครูได้ร่วมงานวิจัยกับทีม นักธรณีวิทยา เป็นเวลา 1 เดือน ณ ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูคุ้มข้าว เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการนี้ครูที่ได้เรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อที่ครูจะนำไปใช้ในการเผยแพร่ในโรงเรียน และสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผลงานที่ได้สามารถนำไปใช้เสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพครูต่อไป ผลจากการเรียนรู้กระบวนการวิจัย และปฏิบัติงาน ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวิจัยที่ สอดคล้องกับวิชาชีพที่กำหนด ซึ่งผลจากการศึกษา ฝึกฝน ได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีนักธรณีวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป้นทั้งครูและเพื่อน ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และให้องค์ความรู้ใหม่ ครูมีความกล้าต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยาที่เป็นปัญหาสำหรับครูผู้สอนอย่างยิ่ง ประการสำคัญจะยังประโยชน์ต่อการนำหลักการ วิธีการและผลการศึกษาวิจัย ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยาให้มีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่าง แท้จริง ขยายผลลงสู่ผู้เรียนและครูได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังสามารถเขียนรายงานการวิจัยออกมาเป็นบทความ วิชาการที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้จำนวน 27 บทความ Developed the teaching ability of teachers by practicing in realistic researches outside the classroom. Improved the understanding of life science and scientific methodology that correlated to the daily routine and developed the teaching procedure to motivate and inspired the students. Since the Geology has been add to the primary education, it made the difficulties to teachers who have to teach with lacking of understanding and experience in the Geology and also to organize classroom to induced the student intentions. Moreover the Geology is a discipline that needs fieldworks and research experiences, for example to collecting the rock samples around the school and diagnoses them, and these cannot be train by only read from the books or attend the seminars or conferences. They have to experience by themselves. Fortunately the Department of Minerals and Resources (DMR), an organization working on geology, palaeontology and geologic disasters, are realized the importance of teachers to educate this discipline. Which is actually very close to our daily life, sometime strongly effects to our lives and even causes of dead, such as an earthquake or flood. DMR and TRF organize the teachers research in palaeontology project to develop teachers from the educate consumer to the one who create their own lessons, experiments and classes. Each of teachers can expand the knowledge base throughout over 50 students, resulting to expose the Geology to the public rapidly. Teachers will become more confident to teach after training for 1 month together with the experts or geologists from DMR at Phu Kum Khao Dinosaur Research Center (Sirindhorn Museum, Kalasin) and the result of the project can publish (about 27 articles) and corporate to teachers’ routine work.

บรรณานุกรม :
วราวุธ สุธีธร . (2552). ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราวุธ สุธีธร . 2552. "ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วราวุธ สุธีธร . "ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
วราวุธ สุธีธร . ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.