ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด
นักวิจัย : ดวงตา ภัทโรพงศ์
คำค้น : ระยะหลังคลอด , การพยาบาลสูติศาสตร์ , การเป็นมารดา , การเสริมสร้างพลังอำนาจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชมพูนุช โสภาจารีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741432534 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/8444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด ในมารดาที่คลอดบุตรคนแรกที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ กับมารดาที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาครรภ์แรกที่เข้ารับการฝากครรภ์ และได้รับการดูแลหลังคลอดที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่มทดลอง 20 คน จับคู่ตามช่วงอายุและระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นมารดาวัยผู้ใหญ่ (60.0%) การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า (75.0%) และมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน (85.0%) กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการสอน คู่มือการเสริมสร้างพลังอำนาจ เพื่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด และแบบสอบถามการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ในระยะหลังคลอด ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและมีความเที่ยงเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบหาค่าที (Independent t-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอดของมารดาครรภ์แรก ที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ สูงกว่ากลุ่มมารดาที่ได้รับพยาบาลตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t =-4.86, p < .05) นอกจากนี้ยังพบว่า การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในส่วนของสัมพันธภาพ และการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลบุตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม (t = -4.03 และ t = -4.55, p < .05 ตามลำดับ) ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ช่วยให้การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอดสูงขึ้น และเสนอให้เห็นแนวทางการนำไปใช้ในด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาและการวิจัย

บรรณานุกรม :
ดวงตา ภัทโรพงศ์ . (2548). ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงตา ภัทโรพงศ์ . 2548. "ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดวงตา ภัทโรพงศ์ . "ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ดวงตา ภัทโรพงศ์ . ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาในระยะหลังคลอด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.