ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
คำค้น : เต้านม -- มะเร็ง , การพยาบาล , ผู้ป่วย -- การดูแล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741324138 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7942
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมตามค่านิยมของผู้ป่วย แพทย์ และพยาบาล รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา เริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการดำเนินการกลุ่มสนทนา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยจำนวน 11 คน กลุ่มแพทย์จำนวน 10 คน และกลุ่มพยาบาลจำนวน 13 คน จากนั้นได้วิเคราะห์เนื้อหาและค่านิยมจากกลุ่มสนทนาทั้ง 3 กลุ่ม แล้วนำมาสกัดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ก่อนและหลังการผ่าตัด และได้นำไปพัฒนาบทวีดีทัศน์ จำนวน 3 ม้วน คือ 1) การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2) การออกกำลังกายภายหลังผ่าตัดเต้านม 3) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม พร้อมได้ทดสอบความตรง ความเที่ยงและประสิทธิภาพของวีดิทัศน์ด้วย ได้มีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรงมะเร็งเต้านม และคู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม พร้อมได้ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มละ 20 คน และปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า 1. จากกลุ่มสนทนา กลุ่ม 1 พบว่าผู้ป่วย 11 คน มีประเด็นหลัก 11 ประการ 1. เต้านมเป็นสัญลักษณ์ของเพศหญิง 2. การรู้ว่าตนเป็นโรคมะเร็ง 3. การแสวงหาความช่วยเหลือและข้อมูล 4. โรคมะเร็งเป็นกรรมพันธุ์ 5. การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเต้านม 6. การปฏิบัติตนภายหลังผ่าตัดเต้านม 7. การได้รับเคมีบำบัด 8. การได้รับรังสีรักษา 9. รายรับรายจ่าย 10. เพศสัมพันธ์ 11. ข้อเสนอแนะ 2. จากกลุ่มสนทนา กลุ่ม 2 พบว่าแพทย์ 10 คน ผู้ให้การรักษามีประเด็นหลัก 9 ประการ 1. การวินิจฉัยโรคและความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดเต้านม 2. การรักษาก่อนผ่าตัดเต้านม 3. การรักษาภายหลังผ่าตัดเต้านม 4. การรักษาด้วยเคมีบำบัด 5. การรักษาด้วยรังสี 6. ค่าใช้จ่าย 7. การป้องกันและการค้นพบโรคมะเร็งเต้านม 8. บทบาทของพยาบาล 9. ข้อเสนอแนะ 3. จากกลุ่มสนทนา กลุ่ม 3 พบว่าพยาบาล 13 คน ผู้ให้การดูแลมีประเด็นหลัก 6 ประเด็น 1. การพยาบาลแบบองค์รวม 2. กระบวนการพยาบาล 3. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 4. การพยาบาลชีวจิตสังคม 5. การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการพยาบาล 7. ข้อเสนอแนะ 4. ในการสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมครั้งนี้ ประกอบด้วย 7 มาตรฐาน คือ 1) การประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 2) การวินิจฉัยทางการพยาบาล 3) การวางแผนการพยาบาลและการปฏิบัติการตามแผน 4) การวางแผนการจำหน่ายและการปฏิบัติตามแผน 5) การประเมินผลการพยาบาล 6) การบันทึกทางการพยาบาล และ 7) การให้ข้อมูลและการเคารพสิทธิของผู้ป่วย 5. มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม คู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และคู่มือการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มเป้าหมายกลุ่มละ 20 คน 6. ในด้านประสิทธิภาพของวีดีทัศน์นั้นพบว่า เป็นสื่อที่ให้ความรู้ได้ดีมาก มีความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจ แต่มีปัญหาหลายขั้นตอนในการดำเนินงานการผลิตและทดสอบประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความเปิดเผย อวัยวะเต้านมพร้อมใบหน้าของผู้แสดง 7. ประสิทธิภาพของวีดิทัศน์ ทั้ง 3 ม้วนอยู่ในระดับดีมาก คือ คะแนนแบบทดสอบหลังชมวีดีทัศน์สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนชมวีดิทัศน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับ .001 ทั้ง 3 ม้วน นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังมีความชื่นชมในวีดิทัศน์ในด้านการดำเนินเรื่อง การอธิบาย และ การสามารถนำไปปฏิบัติได้

บรรณานุกรม :
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . (2546). การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . 2546. "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . "การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ . การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.