ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : จีรนันท์ นาคสมทรง
คำค้น : บริษัทมหาชน , คณะกรรมการตรวจสอบ , การสอบบัญชี , การบัญชีต้นทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันเพ็ญ กฤตผล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745318647 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บช.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สามประการ ประการแรกเพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มงานที่ศึกษาแปดกลุ่มงานได้แก่ การดูแลกระบวนการจัดงบการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสอบบัญชี การพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล กรณีเกิดรายการ เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องของ กรรมการตรวจสอบ ประการที่สองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยมีขนาด ความเสี่ยงทางการเงิน สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท สัดส่วนของจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารต่อ จำนวนคณะกรรมการบริษัทเป็นต้นทุนตัวแทน และประการสุดท้ายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจัยที่นำมาศึกษาประกอบด้วยปัจจัยด้านอำนาจที่คณะกรมการตรวจสอบได้รับจากองค์กร ปัจจัยด้าน ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจัยจากการได้รับทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ ปัจจัยด้านความสะดวกจากการใช้ประกาศ ข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ คณะกรมการตรวจสอบ ผลการศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า กลุ่มงานที่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานมาก ที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ การสอบบัญชี การจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลฯ ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกลุ่มงานยกเว้นกลุ่มงานการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องของกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ ต้นทุนตัวแทนตัวใดเลย สำหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับปัจจัยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าต้นทุนตัวแทนขนาดเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพบความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านอำนาจที่คณะกรมการตรวจสอบได้รับจากองค์กร และปัจจัยจากการได้รับทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

บรรณานุกรม :
จีรนันท์ นาคสมทรง . (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีรนันท์ นาคสมทรง . 2548. "ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จีรนันท์ นาคสมทรง . "ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จีรนันท์ นาคสมทรง . ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.