ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด
นักวิจัย : กำพล แต้พานิช
คำค้น : อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ , อิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมตรี , อาหารฉายรังสี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชยากริต ศิริอุปถัมภ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746383388 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิดสามารถหาได้จาก การวิเคราะห์แรดิคอลอิสระ โดยวัดด้วยเครื่องมืออิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์ ตัวอย่างธัญพืชที่นำมาวิจัยได้แก่ เมล็ดข้าว เมล็ดข้าวโพด เมล็ดถั่วเขียว หัวมันฝรั่ง และเหง้าขิง ได้เปรียบเทียบจำนวนแรดิคอลอิสระ ระหว่างธัญพืชที่ฉายรังสีและไม่ฉายรังสี พบว่าธัญพืชที่มีลักษณะแห้งคือ เมล็ดข้าว และเมล็ดถั่วเขียวที่ผ่านการฉายรังสี จะมีจำนวนแรดิคอลอิสระเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉายรังสี และมีปริมาณมากที่สุดในวันแรกหลังฉายรังสี และลดปริมาณแรดิคอลอิสระลงเรื่อยๆ จนใกล้เคียงกับค่าปรกติ ในตัวอย่างที่ไม่ฉายรังสีประมาณวันที่ 30 จะสังเกตได้ว่าธัญพืชที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบคือ หัวมันฝรั่งและเมล็ดข้าวโพดจะมีจำนวนแรดิคอลอิสระ ที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซนต์น้อยกว่าธัญพืช ที่อยู่ในสภาพแห้งและจำนวนแรดิคอลอิสระของธัญพืช ที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบจะลดปริมาณแรดิคอลอิสระ จนอยู่ในสภาพปกติเร็วกว่าธัญพืชที่แห้ง สำหรับในเหง้าขิงสดมีลักษณะของสเปกตรัม ต่างจากธัญพืชอื่นเนื่องจากมี Mn2+ เป็นตัวรบกวนจึงไม่สามารถหาจำนวนแรดิคอลอิสระได้ จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า วิธีอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรีเป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถตรวจหาแรดิคอลอิสระในธัญพืชฉายรังสี เพื่อการยืดระยะเวลาเก็บรักษาบางชนิดได้ และจะให้ผลดีกับธัญพืชที่มีลักษณะแห้งและนำมาตรวจวัดภายใน 30 วัน

บรรณานุกรม :
กำพล แต้พานิช . (2540). การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กำพล แต้พานิช . 2540. "การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กำพล แต้พานิช . "การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
กำพล แต้พานิช . การประยุกต์ใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรเมตรี ในการตรวจพิสูจน์ธัญพืชฉายรังสีบางชนิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.