ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร
นักวิจัย : สุภชัย อำนวยสมบัติ
คำค้น : ผู้รับเหมาก่อสร้าง , การก่อสร้าง , การตัดสินใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิสุทธิ์ ช่อวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746380117 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาหาปัจจัยสำหรับเจ้าของโครงการ ที่จะใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาะก่อสร้างอาคาร โดยศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ศึกษาผลการวิจัยด้านการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างในต่างประเทศ และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ แล้วนำมาสร้างเป็นแบบสอบถาม มีปัจจัยที่จะใช้ในการคัดเลือกจำนวน 73 ปัจจัย โดยผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกมาจาก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าของโครงการ (บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) กลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา และกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จากข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อลดปัจจัยที่มีระดับความสำคัญน้อยออก โดยการใช้ค่าดัชนีการตัดสินใจ (Decision Index) แล้วนำปัจจัยที่เหลือจากการพิจารณาในขั้นตอนนี้มา ทำแยกประเภทของปัจจัยที่จะใช้ในการคัดเลือก ซึ่งสามารถแยกปัจจัยออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยที่วัดได้ (Objective) และปัจจัยจากความเห็น (Subjective) โดยปัจจัยที่วัดได้ คัดเลือกและนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์ปัจจัย เพื่อหาระดับความสำคัญของปัจจัยและน้ำหนักสัมพันธ์ (Weight) ส่วนปัจจัยจากความเห็น คัดเลือกโดยการทำเป็นแบบสอบถาม ต่อ 3 กลุ่มความคิดเห็น โดยคำนึงถึงการนำเสนอเปรียบเทียบ และแหล่งที่มาของข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้เสนอให้การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยใช้ปัจจัยจากความเห็น ที่ได้จากผลการวิจัยจำนวน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยการจัดองค์กรของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง (Organization Chart) และปัจจัยการจัดแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายในบริษัท (Job Description) ขั้นตอนที่สองคือ การตรวจสอบคุณสมบัติจำเพาะของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ปัจจัยที่วัดได้ โดยในการวิจัยได้แยกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 กลุ่มความคิดเห็น พบว่าในแต่ละกลุ่ม จะมีปัจจัยและระดับคะแนนของปัจจัยแตกต่างกัน ดังนั้นปัจจัยที่วัดได้ ที่จะใช้ในการตรวจสอบควรมาจากปัจจัย ที่มีความคิดเห็นตรงกันอย่างน้อย 2 กลุ่ม ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ตรวจสอบในขั้นตอนนี้จำนวน 14 ปัจจัย ในการประยุกต์ปัจจัยเหล่านี้ในโมเดลการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ควรคำนึงถึงน้ำหนักสัมพันธ์ของปัจจัยในแต่ละกลุ่มด้วย

บรรณานุกรม :
สุภชัย อำนวยสมบัติ . (2540). ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภชัย อำนวยสมบัติ . 2540. "ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภชัย อำนวยสมบัติ . "ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สุภชัย อำนวยสมบัติ . ปัจจัยสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.