ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย
คำค้น : เครื่องช่วยการได้ยิน , การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม) , วงจรกรองแบบปรับตัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับ (AFC) เป็นส่วนสำคัญสำหรับการลดสัญญาณเสียงป้อนกลับที่เกิดขึ้นในเครื่องช่วยฟัง โดยเมื่อระบบ AFC สามารถกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว พิสัยพลวัตของอัตราขยายของเครื่องช่วยฟังจะไม่ถูกจำกัดไว้อีกต่อไป ส่งผลให้อุปกรณ์สามารถทำหน้าที่ในการขยายขนาดของสัญญาณเสียงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ในบางสภาวะแวดล้อม จึงเป็นการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของเครื่องช่วยฟัง จุดประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเชิงช่วงพลวัตของอัตราขยายของเครื่องช่วยฟัง เมื่อใช้ระบบปรัปตัวแบบต่อเนื่องของวงจรกรองแบบปรัปตัว โดยวิธีที่นำเสนอคือการลดปัญหาความสัมพันธ์ของสัญญาณเข้า และสัญญาณออกของเครื่องช่วยฟัง ผ่านทางเทคนิคของวงจรกรองผ่านทุกความถี่แบบเปลี่ยนเวลา ที่สามารถปรัปอันดับของวงจรกรองได้ต่างๆกันตามความเหมาะสม (Higher-Order Time-Varying All-pass Filter : HO-TV-APF) โดยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพเสียงของสัญญาณออกของเครื่องช่วยฟัง กล่าวคือ ไม่ทำให้ผู้ใช้สังเกตได้ถึงคุณภาพเสียงของสัญญาณออกของเครื่องช่วยฟังที่เปลี่ยนไปหรือด้อยลง นอกจากนี้ จากการที่มีพลังงานของสัญญาณเข้าประกอบอยู่ภายในสัญญาณผิดพลาดที่ใช้ ในการควบคุมการปรัปตัวของวงจรกรองแบบปรัปตัว จึงทำให้วงจรกรองแบบปรัปตัวเกิดการลู่ออกจากคำตอบ ที่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับได้ ดังนั้นในโครงการนี้ จึงได้นำเสนอวิธีการประมาณขนาดของสัญญาณเสียงพูดขาเข้าโดยใช้ เทคนิคที่เรียกว่า การประมาณเชิงเส้นไปข้างหน้า (Forward Linear Predictor : FLP) เพื่อกำจัดสัญญาณที่ประมาณได้ออกจากสัญญาณขาออกของเครื่องช่วยฟัง ผลการทดลองบนคอมพิวเตอร์และการทดสอบคุณภาพสัญญาณเสียงผ่านทาง Mean Opinion Score (MOS) Testing เมื่อใช้สัญญาณเสียงพูดเป็นสัญญาณขาเข้าของเครื่องช่วยฟังนั้น สนับสนุนทั้งสองวิธีที่นำเสนอในโครงการนี้

บรรณานุกรม :
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย . (2547). การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย . 2547. "การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย . "การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย . การพัฒนาวิธีการกำจัดสัญญาณเสียงป้อนกลับในเครื่องช่วยฟัง เพื่อช่วยเพิ่มพิสัยพลวัต : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.