ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์
นักวิจัย : เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร
คำค้น : มอเตอร์ไฟฟ้า -- การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ , การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (คณิตศาสตร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประภาส จงสถิตย์วัฒนา , สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741736096 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7179
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์มีการนำเข้าข้อมูลจากตัวรับรู้ เพื่อนำมาคำนวณและส่งออกข้อมูลไปควบคุมมอเตอร์ตามที่ต้องการ โปรแกรมการคำนวณตามสมการควบคุม โดยทั่วไปนิยมใช้การคำนวณเลขแบบจุดตรึง เนื่องจากมีข้อดีที่ใช้เวลาในการคำนวณน้อย ใช้ขนาดพื้นที่หน่วยความจำน้อย และสามารถกำหนดช่วงค่าที่ต้องการได้ แต่ก็มีข้อด้อยในเรื่องการเก็บค่าที่จำกัดขึ้นอยู่กับจำนวนบิตที่ใช้ในการเก็บค่าข้อมูล ทำให้มักเกิดปัญหาในการคำนวณ โดยปัญหาที่พบบ่อยได้แก่ ปัญหาการล้น ปัญหาน้อยเกินเก็บ ปัญหาการตัดปลาย ปัญหาการปัดเศษ และปัญหามาตราส่วน ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน และความผิดพลาดในการคำนวณทั้งสิ้น งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์ค่าผิดพลาดของโปรแกรมในงานควบคุมมอเตอร์ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดในส่วนการคำนวณ โดยใช้วิธีการคำนวณเลขคณิตแบบช่วงกับค่าในรูปแบบเลขทศนิยมและแบบจุดตรึง เพื่อใช้ในการรับประกันผลลัพธ์ที่ได้ว่าจะอยู่ภายในขอบเขตของผลการคำนวณ และเป็นไปตามเงื่อนไขของการคำนวณ แต่ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือเกิดความผิดพลาดขึ้นจะมีการรายงานให้ทราบเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป งานวิจัยนี้จะเลือกใช้หน่วยประมวลผลของบริษัท Hitachi รุ่น SH1 เป็นหลักในการพัฒนา เนื่องจากมีการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมภายในประเทศ

บรรณานุกรม :
เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร . (2546). วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร . 2546. "วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร . "วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร . วิธีการป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.