ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา
นักวิจัย : อนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์
คำค้น : สื่อมวลชน , หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น , วิทยุกระจายเสียง , ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย -- พะเยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741757425 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6256
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาล้านนาทางด้านรูปแบบ ความสำคัญ การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชาวล้านนา ศึกษาวิธีการของสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการถ่ายทอดสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาล้านนาสู่ผู้รับสาร และศึกษาวิธีการของสื่อมวลชนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ผู้รับสาร เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์คุณค่าของภูมิปัญญาล้านนา โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนท้องถิ่น ด้านหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียงจำนวน 20 ท่าน ผลการศึกษาวิจัย 1. สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบและความสำคัญ ของภูมิปัญญาล้านนาเป็นอย่างดี และมีความเห็นว่าวิถีชีวิตชาวล้านนามีความสัมพันธ์กับ การนำภูมิปัญญามาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก 2. สื่อมวลชนท้องถิ่นมีวิธีการนำเสนอภูมิปัญญาล้านนา แตกต่างกันตามลักษณะเด่นของแต่ละสื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา (สวท. พะเยา) มีรายการที่นำเสนอภูมิปัญญาล้านนามากกว่าสถานีวิทยุอื่นๆ เพราะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเต็มที่ ขณะที่หนังสือพิมพ์พะเยารัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาล้านนา เพื่อคนในจังหวัดพะเยา 3. สื่อมวลชนท้องถิ่นมีวิธีการส่งเสริม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาหลายด้าน อาทิ การจัดแข่งขันวงดนตรีพื้นบ้านระดับมัธยมศึกษา การจัดให้มีคอลัมน์ประจำด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา ในหนังสือพิมพ์พะเยารัฐ เป็นต้น สื่อมวลชนท้องถิ่นยังไม่สามารถแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ ในการส่งเสริมให้ชาวบ้านเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ขาดจิตสำนึกที่ดี และขาดความสามัคคีระหว่างกัน การจัดสัมนาระหว่างสื่อมวลชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการทบทวนศักยภาพของสื่อมวลชนท้องถิ่น และการร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนต่อไป ซึ่งจะทำให้สถาบันสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยาเข้มแข็งมากขึ้น

บรรณานุกรม :
อนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์ . (2546). การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์ . 2546. "การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์ . "การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
อนุศักดิ์ ขันธสิทธิ์ . การนำเสนอภูมิปัญญาล้านนาของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.