ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
คำค้น : เครื่องช่วยการได้ยิน , การบีบอัดสัญญาณเสียงสะท้อน (โทรคมนาคม)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6110
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถได้ยินสัญญาณเสียงออกที่มีความดังมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ค่าอัตราขยายแบบคงที่ในเครื่องช่วยฟังแบบเดิม (Conventional Hearing Aids) ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูญเสียการได้ยินโดยส่วนมากที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินไม่เท่ากันในแต่ละช่วงความถี่ได้ นอกจากนี้ ค่าอัตราขยายของเครื่องช่วยฟังจะถูกจำกัดไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงหวีดรบกวนผู้ใช้เครื่องช่วยฟังเมื่อมีสัญญาณเสียงป้อนกลับดังนั้น ระบบการกำจัดเสียงป้อนกลับ (Acoustic Feedback Cancellation System) ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบเครื่องช่วยฟังที่มีสมารรถนะสูง การใช้งานของเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายช่วงความถี่ย่อย (Multi-band Compression Hearing Aids) จะสามารถตอบสนองต่อระดับการสูญเสียการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยินได้อย่างเหมาะสมมากกว่าเครื่องช่วยฟังแบบเดิม โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และค้นหาจำนวนช่วงความถี่ย่อยที่เหมาะสมที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดเสียงป้อนกลับของเครื่องช่วยฟัง ในเชิงวัตถุวิสัย (Objective) นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงพิสัยพลวัตของสัญญาณเสียงออกของเครื่องช่วยฟัง ที่สอดคล้องกับลักษณะการสูญเสียการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยินตัวอย่าง 12 คนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผลการจำลองระบบบนคอมพิวเตอร์เมื่อใช้สัญญาณเสียงพูดเป็นสัญญาณเข้าของเครื่องช่วยฟังนั้น สนับสนุนประสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟังแบบบีบอัดหลายช่วงความถี่ย่อยที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้

บรรณานุกรม :
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล . (2549). การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล . 2549. "การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล . "การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย , ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล . การพัฒนาแก้ไขปัญหา loudness recruitments ในเครื่องช่วยฟัง โดยใช้การบีบอัดไม่เชิงเส้น : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.