ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
นักวิจัย : โสภณ นาปรัง
คำค้น : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน , การศึกษา -- มาตรฐาน , ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741310676 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5639
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

พัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วิธีวิจัยประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ในหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง และการสนทนากลุ่มครูตำรวจตระเวนชายแดน และนายตำรวจนิเทศงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผลการวิจัยสรุปได้ว่ามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจ 3 ลักษณะคือ การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการรักษาความมั่นคงควรประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย โดยควรมีมาตรฐานทั้งหมด 34 มาตรฐานที่ครอบคลุม 108 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแต่ละด้านควรมีลักษณะดังนี้ 1. มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน มี 12 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเน้นพัฒนาการอย่างรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถตามศักยภาพ และมีความสุข เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทำงานและมีชีวิตที่มีคุณภาพ 2. มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ มี 13 มาตรฐาน 44 ตัวบ่งชี้ ซึ่งเน้นในด้านกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และการดำเนินงานด้านความมั่นคง 3. มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย มี 9 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้ ที่เป็นการกำหนดคุณลักษณะหรือสภาพความพร้อมของผู้บริหาร ครู หลักสูตร อาคารสถานที่ และชุมชน

บรรณานุกรม :
โสภณ นาปรัง . (2543). การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ นาปรัง . 2543. "การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โสภณ นาปรัง . "การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
โสภณ นาปรัง . การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.