ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม
นักวิจัย : เจษฎา สารสินพิทักษ์
คำค้น : การก่อสร้าง -- การประมาณราคา , นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) , แบคพรอพาเกชัน (ปัญญาประดิษฐ์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนิต ธงทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741302657 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5793
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารเป็นขั้นตอน ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารงานก่อสร้าง งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสัดส่วน ของปริมาณเนื้องานที่เป็นองค์ประกอบในการก่อสร้างอาคาร เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้น ให้มีความแม่นยำสูงขึ้น โดยขอบเขตการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะอาคารประเภทพักอาศัยเท่านั้น ขั้นตอนการวิจัยที่สำคัญ ประกอบด้วย การศึกษาวิธีการแบ่งประเภทอาคารพักอาศัย ความสัมพันธ์เชิงสัดส่วนของประมาณเนื้องานก่อสร้าง และความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม ในการประมาณเนื้องานก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลอาคารพักอาศัยในการวิเคราะห์จำนวน 54 โครงการ ผลการวิเคราะห์สัดส่วนความสัมพันธ์ของเนื้องาน แสดงให้เห็นว่าเมื่อแยกประเภทข้อมูลอาคารออกเป็นกลุ่ม โดยพิจารณาจากพารามิเตอร์ของอาคารที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ระบบโครงสร้างหรืองานตกแต่งฝ้าเพดาน สัดส่วนความสัมพันธ์ของเนื้องานส่วนใหญ่จะมีความแปรปรวนต่ำลง เช่น สัดส่วนไม้แบบต่อคอนกรีต สัดส่วนคอนกรีตต่อพื้นที่หรือสัดส่วนงานทาสีต่องานผนัง เป็นต้น โดยสัดส่วนเหล่านี้มีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่า 20% และผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าอาคารแต่ละกลุ่ม จะมีค่าสัดส่วนอยู่ในช่วงที่แตกต่างกัน ยกเว้นสัดส่วนเนื้องานในหมวดงานระบบวิศวกรรม ซึ่งส่วนใหญ่จะยังมีความแปรปรวนสูงอยู่ ในการพัฒนาแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม Backpropagation Neural Networks เป็นรูปแบบโครงข่ายที่นำมาศึกษาการจำลองความสัมพันธ์ ระหว่างประมาณเนื้องานก่อสร้างที่เป็นปัจจัยหลัก กับพารามิเตอร์ของอาคาร ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำลองความสัมพันธ์ ของข้อมูลชุดพัฒนาแบบจำลองและความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ชุดทดสอบแบบจำลองระหว่างวิธีแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และวิธีวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนแบบเส้นตรง พบว่า แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสามารถจำลองความสัมพพันธ์ ของข้อมูลได้ดีกว่าและแบบบจำลองที่ได้ สามารถนำไปใช้ประมาณปริมาณเนื้องานก่อสร้างได้แม่นยำสูงกว่า โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยต่ำกว่า 20%

บรรณานุกรม :
เจษฎา สารสินพิทักษ์ . (2543). การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา สารสินพิทักษ์ . 2543. "การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจษฎา สารสินพิทักษ์ . "การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เจษฎา สารสินพิทักษ์ . การศึกษาแนวทางการประมาณเนื้องานก่อสร้างอาคาร ด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.