ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา
นักวิจัย : อุทุมพร เผ่าสุวรรณ
คำค้น : ความพอใจ , ความพอใจของผู้ใช้บริการ , ศาลอาญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741303777 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5718
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา ตลอดจนทราบปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศาลอาญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องในคดี ที่มาติดต่อขอรับบริการที่ศาลอาญาทั้งหมดจำนวน 300 ราย และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้เกี่ยวข้องในคดีจำนวน 10 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และการทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-square) ซึ่งทดสอบด้วยความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์เชิงมานุษยวิทยา สำหรับข้อมูลเชิงมานุษยวิทยา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา คือ งานประชาสัมพันธ์ของศาลอาญาที่ผู้เกี่ยวข้องในคดี มาติดต่อรับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าการติดต่องานอื่นๆ ในทุกด้าน ได้แก่ด้านความรวดเร็วและต่อเนื่อง การอำนวยความสะดวก การให้บริการอย่างเสมอ สุจริต สุภาพ ถูกต้อง และด้านสถานที่และความปลอดภัย ส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษา และจำนวนครั้งที่มาติดต่อขอรับบริการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา แต่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสมมติฐานการวิจัย และปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ ประเภทคดี และประเภทของผู้เกี่ยวข้องในคดีที่มาติดต่องานศาลอาญา ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา

บรรณานุกรม :
อุทุมพร เผ่าสุวรรณ . (2543). ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทุมพร เผ่าสุวรรณ . 2543. "ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทุมพร เผ่าสุวรรณ . "ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อุทุมพร เผ่าสุวรรณ . ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.