ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไป
นักวิจัย : กิจสิลักษณ์ วิไลวรรณ
คำค้น : ความคาดหวัง (จิตวิทยา) , การพยาบาลสูติศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยุพิน อังสุโรจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741757611 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5739
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาตัวประกอบและตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 689 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรม ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา หาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบ สกัดตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก หมุนแกนตัวประกอบแบบออร์โธโกนอล ด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวประกอบคุณภาพบริการพยาบาลความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลทั่วไป 8 ตัวประกอบ บรรยายด้วย 65 ตัวแปร มีค่าความแปรปรวนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 54.578 ได้แก่ 1. การให้ความรู้และคำแนะนำ มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 15 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวน ได้ร้อยละ 9.597 2. การมีปฏิสัมพันธ์/อัธยาศัยไมตรี มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 10 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.924 3. การดูแลด้านร่างกาย มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 10 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.327 4. ความปลอดภัยของมารดาและทารก มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 7 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.800 5. สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 8 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.246 6. การพิทักษ์สิทธิผู้ใช้บริการ มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 5 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.452 7. การให้บริการแบบองค์รวม มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 5 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.050 8. ความมีประสิทธิภาพของพยาบาล มีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบ 5 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.182

บรรณานุกรม :
กิจสิลักษณ์ วิไลวรรณ . (2546). การศึกษาประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิจสิลักษณ์ วิไลวรรณ . 2546. "การศึกษาประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิจสิลักษณ์ วิไลวรรณ . "การศึกษาประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
กิจสิลักษณ์ วิไลวรรณ . การศึกษาประกอบคุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการแผนกสูติกรรมโรงพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.