ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์
นักวิจัย : ปราณี กิตติอนงค์
คำค้น : สเปนท์บริวเวอร์ยีสต์ , ความขม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ , มานพ สุพรรณธริกา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741306121 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การศึกษาการแยกเศษเซลล์ออกจากผลิตภัณฑ์ภายในเซลล์เพื่อกำจัดความขมโดยใช้เครื่องกรองชนิดหมุนได้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ ก่ารทำให้เซลล์แตกโดยใช้โฮโมจิไนเซอร์ พบว่าปริมาณโปรตีนที่ออกมานอกเซลล์จะเพิ่มขึ้นตามความดัน และจำนวนรอบที่ใช้ในการโฮโมจิไนเซอร์ ภาวะที่เหมาะสมในการทำเซลล์แตก คือ ความดัน 500 บาร์ 2 รอบ ความเข้มข้นสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์ 12 เปอร์เซ็นต์ (น้ำหนักแห้งต่อปริมาตร) จะได้ปริมาณโปรตีน และความขม เท่ากับ 0.223 กรัมต่อกรัมเซลล์แห้ง และ 0.433 มิลลิกรัมไอโซ-แอลฟาแอซิดต่อกรัมเซลล์แห้ง ขั้นตอนที่ 2 คือ การกรองแยกเศษเซลล์ออกจากผลิตภัณฑ์ภายในเซลล์ โดยเริ่มจากการศึกษาผลของพีเอชในสารละลายยีสต์โฮโมจิเนทในช่วง 5, 6 และ 7.5 พบว่าพีเอชในช่วง 5-6 สารที่ให้ความขมยังคงติดอยู่ที่เศษเซลล์และถูกกักเก็บอยู่ในระบบ โดยประสิทธิภาพในการแยกเศษเซลล์ของเยื่อแผ่นเซรามิกที่มีรูพรุนขนาด 0.2 และ 0.9 ไมโครเมตร มีค่าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาพบว่าเยื่อแผ่นที่มีรูพรุนขนาด 0.9 ไมโครเมตร เศษเซลล์จะอุดตันหรือปิดกั้นรูพรุนมากกว่าเยื่อแผ่นที่มีรูพรุนขนาด 0.2 ไมโครเมตร การศึกษาการกรองแยกเศษเซลล์ออกจากยีสต์โฮโมจิเนท และยีสต์ออโตไลเสท โดยใช้เยื่อแผ่นเซรามิกที่มีรูพรุนขนาด 0.2 ไมโครเมตร ความดัน 0.3 บาร์ อัตราการไหลของสายป้อน 35 ลิตรต่อชั่วโมง ความเร็วในการหมุนเยื่อแผ่น 600 รอบต่อนาที พบว่าอัตราการผลิตโปรตีนที่ได้จากการกรองยีสต์ออโตไลเสทมีค่าสูงกว่าการกรองยีสต์โฮโมจิเนทประมาณ 8 เท่า เปอร์เซ็นต์การกำจัดความขมที่ได้ เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ ภาวะในการศึกษาการเพิ่มอัตราการผลิตโปรตีนจากการกรองยีสต์ออโตไลเสท คือ ความเข้มข้นยีสต์ออโตไลเสท 20 กรัมต่อลิตร, ความดัน 0.3 บาร์ อัตราการไหล 11, 15 และ 35 ลิตรต่อชั่วโมง ความเร็วในการหมุนเยื่อแผ่น 600 และ 1000 รอบต่อนาที พบว่าอัตราการผลิตโปรตีนจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุนเยื่อแผ่น และลดอัตราการไหลของสายป้อน โดยที่อัตราการไหลของสายป้อน 11 ลิตรต่อชั่วโมง ความเร็วในการหมุนเยื่อแผ่น 1000 รอบต่อนาที จะได้อัตราการผลิตโปรตีนสูงสุด เท่ากับ 379 กรัมต่อตารางเมตร-ชั่วโมง ความขม 644 มิลลิกรัมไอโซ-แอลฟาแอซิดต่อตารางเมตร-ชั่วโมง ผลได้ของของแข็ง 37.79 เปอร์เซ็นต์ การเก็บเกี่ยวโปรตีน 59.66 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณโปรตีน 0.354 กรัมต่อกรัมน้ำหนักแห้ง ความขม 0.6 มิลลิกรัมไอโซ-แอลฟาแอซิดต่อกรัมน้ำหนักแห้ง เปอร์เซ็นต์การกำจัดความขม เท่ากับ 68.14 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ปราณี กิตติอนงค์ . (2543). การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราณี กิตติอนงค์ . 2543. "การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปราณี กิตติอนงค์ . "การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ปราณี กิตติอนงค์ . การประยุกต์ใช้ไมโครฟิลเตรชันในกระบวนการกำจัดความขมออกจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.