ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน
นักวิจัย : พิธา รัตนศิลปิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732155 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5553
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

จากตัวอย่างน้ำทะเลจำนวน 84 ตัวอย่าง ที่เก็บมาจากบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี โดยเก็บตัวอย่างตั้งแต่ มิถุนายน-ธันวาคม 2545 พบว่าปริมาณอีโคไล มีความสัมพันธ์กับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.432 ปริมาณฟีคอลสเตร็ปโตคอคไค มีความสัมพันธ์กับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.596 เมื่อพิจารณาตามสถานีเก็บตัวอย่างพบว่า ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับ ปริมาณอีโคไลที่สถานีเก็บตัวอย่างโรงแรมบางแสนบีชรีสอร์ท และชมรมวินด์เซิร์ฟ มีความสัมพันธ์กับปริมาณฟีคอลสเตร็ปโตคอคไค ที่สถานีเก็บตัวอย่างวงเวียนบางแสน แหลมแท่นและชมรมวินด์เซิร์ฟ และมีความสัมพันธ์กับวิบริโอที่สถานีเก็บตัวอย่าง โรงแรมบางแสนบีชรีสอร์ทเท่านั้น จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ที่บริเวณชายหาดบางแสน ฟีคอลสเตร็ปโตคอคไคมีความสัมพันธ์กับโคลิฟอร์มแบคทีเรีย มากกว่าอีโคไล และสามารถใช้ฟีคอลสเตร็ปโตคอคไคเป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อนได้

บรรณานุกรม :
พิธา รัตนศิลปิน . (2545). การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิธา รัตนศิลปิน . 2545. "การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิธา รัตนศิลปิน . "การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พิธา รัตนศิลปิน . การประเมินแบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีแสดงการปนเปื้อน ของอุจจาระในน้ำชายฝั่งทะเล : กรณีศึกษาชายหาดบางแสน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.