ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชัยนาม นักไร่
คำค้น : ผับ , สถานเริงรมย์ , วัยรุ่น , เพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิเทศ ตินณะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9740311563 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของผับ ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น หาแนวทางในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น และผลเสียที่เกิดขึ้นจากผับ โดยศึกษาจากวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนน อาร์ ซี เอ โดยการใช้แบบสอบถามกับวัยรุ่นที่เคยไปเที่ยวผับย่านถนนอาร์ ซี เอ จำนวน 200 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ และค่าไควสแควร์ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จำนวน 10 คน ในการศึกษาวิจัยยอมรับสมมุติฐานดังนี้ 1.วัยรุ่นที่ใช้บริการผับบ่อยครั้งมากเท่าใดก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเท่านั้น 2.วัยรุ่นที่ไปเที่ยวผับกับเพื่อนที่เคยมีเพศสัมพันธ์จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ 3. วัยรุ่นที่ดื่มสุราบ่อยครั้งมากเท่าใดก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมรับการมีเพศ สัมพันธ์มากขึ้นเท่านั้น ในการศึกษาวิจัยปฏิเสธสมมุติฐานดังนี้ 1.วัยรุ่นที่ไปเที่ยวผับกับแฟนหรือคู่รักจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ 2.วัยรุ่นที่ยอมรับวัฒนธรรมของผับจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ 3.วัยรุ่นที่ใช้ยาเสพติด จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์

บรรณานุกรม :
ชัยนาม นักไร่ . (2545). อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยนาม นักไร่ . 2545. "อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยนาม นักไร่ . "อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชัยนาม นักไร่ . อิทธิพลของผับต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : ศึกษากรณีวัยรุ่นที่เคยไปใช้บริการผับย่านถนนอาร์ซีเอ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.