ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร
นักวิจัย : ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
คำค้น : น้ำเสีย -- การบำบัด , สุกร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ เรืองวิเศษ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741302681 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5316
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การสำรวจวิธีการบำบัดน้ำเสียของฟาร์มสุกรในจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น 6 จังหวัดได้แก่ นครปฐม ราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง และนครราชสีมา จำนวน 100 ฟาร์ม พบว่าฟาร์มสุกรไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ร้อยละ 23 มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อบำบัดร้อยละ 54 และมีระบบบำบัดแบบก๊าซชีวภาพ ร้อยละ 23 การศึกษาเปรียบเทียบระบบบำบัดแบบบ่อบำบัดและระบบบำบัดแบบก๊าซชีวภาพชนิดละ 4 ฟาร์ม พบว่าทั้งสองระบบมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ต่างๆ ซึ่งแสดงโดยค่าบีโอดี และซีโอดีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 94 การวิเคราะห์การลงทุนพบว่า ระบบบำบัดแบบบ่อบำบัดมีอัตราผลตอบแทนคืนทุน (Internal rate of return) สูงกว่าระบบการบำบัดแบบก๊าซชีวภาพเนื่องจากฟาร์มสุกรที่มีระบบบำบัดแบบก๊าซชีวภาพยังไม่สามารถนำก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

บรรณานุกรม :
ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ . (2543). ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ . 2543. "ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ . "ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ . ประสิทธิภาพและการลงทุนอย่างเหมาะสมของระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.