ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต
นักวิจัย : อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ
คำค้น : การประหารชีวิตและเพชฌฆาต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741302517 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต และเพื่อศึกษาวิธีการลงโทษประหารชีวิตที่ใช้ในปัจจุบันว่าเหมาะสมสำหรับสังคมไทยหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนแปลงอย่างไร ข้อมูลสำหรับการวิจัยได้เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถาม และจากการสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เป็นญาติของนักโทษประหารชีวิตและที่เป็นญาติของเหยื่ออาชญากรรม จำนวน 5 ราย โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าไคสแควร์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ชาวกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0 เห็นด้วยกับการใช้โทษประหารชีวิต โดยร้อยละ 52.0 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าสภาพสังคมไทยในปัจจุบันยังจำเป็นที่จะต้องใช้โทษประหารชีวิตอยู่ ร้อยละ 57.5 เป็นว่าควรเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษประหารชีวิต และร้อยละ 50.0 เห็นว่าควรใช้วิธีการฉีดสารพิษในการประหารชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับความรุนแรงของอาชญากรรมมีผลต่อทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต ในขณะที่ปัจจัยเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส ประสบการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรม การรับรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและความห่างเหินจากศาสนา ไม่มีผลต่อทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ . (2543). ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ . 2543. "ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ . "ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ . ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.