ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่
นักวิจัย : วรวินทุ์ สุวรรณ ณ เขมรัฐ
คำค้น : Andaman Triangle Area , Integrated Management and Administration , Soft Sports Tourism , การจัดและบริหารเชิงบูรณาการ , กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว , พื้นที่สามเหลี่ยมอันดามัน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG48O0045 , http://research.trf.or.th/node/1474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทางการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการ ท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาทิศทางทางการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยกระบวนการเดลฟายเทคนิค ได้แบบสอบถามกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 84 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 2. ศึกษาศักยภาพของภาคีเป้าหมายโดยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าได้แบบ สอบถามกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 88.96 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อทิศทางการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าได้แบบสอบถามกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 76.50 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ 4. ศึกษาความพึงพอใจของเจ้าบ้านที่มีต่อทิศทางการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬา เพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าได้แบบสอบถามกลับคืนมาคิดเป็นร้อยละ 85.11 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าเอฟ 5. ศึกษาแนวทางในการจัดและบริหารกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมตามทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการธุรกิจกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 59 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดสอดคล้องกันเป็นไปได้ในระดับมากที่จะให้พื้นที่สามเหลี่ยม อันดามันจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ ยกเว้นกิจกรรมเสนอแนะเกี่ยวกับการแข่งขันแรลลี่เรือคายัค กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดสอดคล้องกันเป็นไปได้ในระดับน้อย 2. ภาคีเป้าหมายของจังหวัดในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันมีศักยภาพในการรองรับการ จัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า กลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันมีศักยภาพในการรองรับการจัดและบริหารกีฬาดังกล่าวไม่แตกต่างกัน ยกเว้นศักยภาพในการรองรับการจัดและบริหารกีฬาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพสูงกว่าจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ 3. นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจทิศทางการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืนในภาพรวมในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันมีความพึงพอใจทิศทางการจัดและบริหารกีฬาดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 4. เจ้าบ้านมีความพึงพอใจทิศทางการจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืนในภาพรวมในระดับมาก และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามันมีมีความพึงพอใจทิศทางการจัดและบริหารกีฬาดังกล่าวไม่แตกต่างกัน 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการธุรกิจกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวได้ให้แนวคิดในการจัดและบริหารกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวว่า ควรเน้นกีฬาที่ได้รับความนิยมในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามัน 8 ชนิดคือ ดำน้ำ พายเรือแคนูและคายัค ปีนผา กอล์ฟ ตกปลา วอลเลย์บอลชายหาด จักiยาน และกีฬาพื้นเมือง ซึ่งประกอบด้วย มวยไทย ชนวัว ชนไก่ และแข่งขันนกเขาชวาเสียง โดยต้องดำเนินการจัดและบริหารกีฬาดังกล่าว 7 ด้าน ตามรูปแบบของอันดามัน (Andaman Sports Tourism Management Model-ZEASSPA) คือ ด้านการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว (Zoning) ด้านการจัดสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenity) ด้านการรักษาความปลอดภัย (Safety) ด้านการจัดบุคลากร (Personnel) และด้านการจัดกิจกรรม (Activity) The purpose of this research is to study the sustainable integrated management and administration of soft sports tourism for the Andaman Triangle Area : Phuket, Phangnga, and Krabi. There are 5 steps for determining the management and administration of soft sports tourism : 1) Determining direction of the sustainable integrated management and administration of soft sports tourism for the Andaman Triangle Area utilizing Delphi Technique Process. Eighty four percent (84 percent) of questionnaires were returned. The obtained data were analyzed in term of median and inter-quartile rang scores were applied to determine the experts agreement. 2) Assessing the sports tourism management carrying potentiality of the target associate members utilizing rating scores questionnaire. Eighty eight point nine six percent (88.96 percent) of questionnaires were returned. The obtained data were then analyzed in term of percentage distribution, mean and standard deviation, and one – way analysis of variance (ANOVA) were applied to determine the significant differences of the potential mean scores. 3) Evaluating the sports tourism management direction satisfaction of the tourists utilizing rating scores questionnaire. Seventy six point five zero percent (76.50 percents) of questionnaires were returned. The obtained data were analyzed in term of percentage distribution, mean and standard deviation, and one – way analysis of variance (ANOVA) were applied to determine the significant differences of the satisfaction mean scores. 4. Estimating sports tourism management direction satisfaction of the hosts utilizing rating scores questionnaire. Eighty five point eleven percent (85.11 percent) of questionnaires were returned. The obtained data were analyzed in term of percentage distribution, mean and standard deviation, and one – way analysis of variance (ANOVA) were applied to determine the significant differences of the satisfaction mean scores. 5) Appraising direction of the sustainable integrated management and administration of soft sports tourism for the Andaman Triangle Area utilizing 59 sports tourism business specialists depth interviews. . There are 5 findings of this study : 1) Most of the sustainable integrated management and administration of soft sports tourism aspects for the Andaman Triangle Area are importantly agreed upon by the experts. The rally canoeing competition is less agreed upon by the experts. 2) All of the Andaman Triangle Area target associate members had a moderate potential level in carrying the sustainable integrated management and administration of soft sports tourism. However, an analysis of the variance of the potential scores had shown significant difference in the basic structure potential level among the Andaman Triangle Area Provincial Group at .05 level, and Phuket Province had higher mean scores than Phangnga and Krabi Province. 3) The sports tourism management direction satisfaction of the tourists had a high level within all of the Andaman Triangle Area Provincial Group. An analysis of variance of the satisfaction scores showed that there were no significant difference in the satisfaction level among the Andaman Triangle Area Provincial Group. 4) The sports tourism management direction satisfaction of the hosts had a high level within all of the Andaman Triangle Area Provincial Group. And, an analysis of variance of the satisfaction scores showed that there was no significant difference in the satisfaction level among the Andaman Triangle Area Provincial Group. 5) The sports tourism business specialists suggested that the eight sport tourism activities, namely, diving, canoeing, rock climbing, golf, fishing, beach volleyball, cycling, and local sports (Thai boxing, bull fighting, cock fighting, and dove-cooing contests) should be developmentally concentrated by the Andaman Triangle Area. More specifically, the sport activities as mentioned above should be managed utilizing the Andaman Sports Tourism Management Model-ZEASSPA consisted of seven aspects, such as tourist resource zoning, tourist resource environment controlling, tourist amenity managing, tourist resource accessing, safety regulating, personnel developing, and sport tourism activity originating.

บรรณานุกรม :
วรวินทุ์ สุวรรณ ณ เขมรัฐ . (2550). การจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรวินทุ์ สุวรรณ ณ เขมรัฐ . 2550. "การจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรวินทุ์ สุวรรณ ณ เขมรัฐ . "การจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
วรวินทุ์ สุวรรณ ณ เขมรัฐ . การจัดและบริหารเชิงบูรณาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกึ่งอนุรักษ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันอย่างยั่งยืน : ภูเก็ต พังงา และกระบี่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.