ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง
นักวิจัย : ปฐมาภรณ์ พลีพลากร
คำค้น : แบคทีเรีย , คุณภาพน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706421 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

จากตัวอย่างน้ำทะเลจำนวน 24 ตัวอย่างที่เก็บจากบริเวณชายหาดหัวหิน โดยเก็บตัวอย่างน้ำทะเลทุกเดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2543 พบว่า จำนวนอีโคไลมีความสัมพันธ์กับจำนวนโคลิเฟอร์แบคทีเรีย ด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 53.5% ปริมาณวิบริโอมีความสัมพันธ์กับปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอีโคไลด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 17.2% และ 16.1% ตามลำดับ สำหรับปริมาณสเตรปโตคอสไคมีความสัมพันธ์กับ ปริมาณอีโคไลด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 10.2% แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณโคลฟอร์มแบคทีเรีย เมื่อพิจารณาแต่ละสถานีที่ศึกษาพบว่า จำนวนวิบริโอสัมพันธ์กับจำนวนโคลิฟอร์แบคทีเรีย ในทุกสถานีแต่สัมพันธ์กับจำนวนอีโคไลที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันและโรงแรมสายลมเท่านั้น สเตรปโตคอสไคไม่สัมพันธ์กับแบคทีเรียใดที่ศึกษาเลย จำนวนอีโคไล และโคลิเฟอร์มแบคทีเรียสัมพันธ์กัน ในเกือบทุกสถานีด้วยค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเกิน 80% ยกเว้นที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเพียง 39.1%

บรรณานุกรม :
ปฐมาภรณ์ พลีพลากร . (2544). แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมาภรณ์ พลีพลากร . 2544. "แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมาภรณ์ พลีพลากร . "แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปฐมาภรณ์ พลีพลากร . แบคทีเรียที่อาจใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การปนเปื้อนของอุจจาระในน้ำชายฝั่ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.