ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า
นักวิจัย : ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์
คำค้น : แรงดันอิมพัลส์ , พลังงานไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743338403 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

เสนออัลกอริทึมสำหรับการวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ ของแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าเต็มและแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าสับ ที่วัดได้จากดิจิติลออสซิลโลสโคปโดยใช้แนวมาตรฐาน IEC 60-1 ทฤษฎีที่ใช้ในการหารูปคลื่นเฉลี่ยได้แก่ วิธีการประดิษฐ์ฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้นแบบกำลังสองน้อยสุด โดยมีเทคนิคของการเขียนได้แก่ การแบ่งการเขียนเป็น 2 ครั้ง สำหรับรูปคลื่นเต็ม โดยเริ่มจากการเขียนส่วนหลังคลื่นเป็นอันดับแรก และเขียนส่วนหน้าคลื่นเป็นลำดับต่อมา สำหรับการเขียนรูปคลื่นเฉลี่ยของรูปคลื่นสับที่หน้าคลื่น เทคนิคที่ใช้ได้แก่ การตรึงพารามิเตอร์ของฟังก์ชันแบบจำลองบางค่าให้คงที่ อัลกอริทึมที่ได้พัฒนาขึ้นดังกล่าวได้นำมาพัฒนาเป็นซอฟท์แวร์ และนำไปทดสอบตามมาตรฐาน IEC 1083-2 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้น สามารถวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ของรูปคลื่นอ้างอิง กรณีที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13 ได้ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน สำหรับพารามิเตอร์ของรูปคลื่นอ้างอิงกรณีที่ 3 และ 8 สามารถปรับปรุงได้โดยการปรับการหาค่าฐาน ก่อนที่จะนำไปทำให้เป็นบรรทัดฐาน หรือการปรับพารามิเตอร์ของเอสจีฟิลเตอร์ให้เหมาะสม และการปรับการหาจุดกำเนิดของรูปคลื่น เพื่อเขียนรูปคลื่นเฉลี่ยตามลำดับ สำหรับรูปคลื่นอ้างอิงกรณีที่ 14 นั้น เนื่องจากเป็นรูปคลื่นที่ได้จากการทดสอบจริง เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินค่าพารามิเตอร์ของผู้เขียนมาตรฐาน อาจไม่ตรงกับเกณฑ์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ พารามิเตอร์บางค่าที่หาได้จึงมีความแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์ . (2542). การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์ . 2542. "การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์ . "การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ศรณรงค์ สุวรรณธนารักษ์ . การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อหาพารามิเตอร์ ของแรงดันทดสอบอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.