ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ
นักวิจัย : ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน
คำค้น : หม้อแปลงไฟฟ้า -- อายุการใช้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบูรณ์ จงชัยกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741736959 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/4168
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอทฤษฎีการทดสอบเร่ง แบบจำลอง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ทฤษฎีการทดสอบเร่งกับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็ก การวิจัยเริ่มจากขั้นตอนการออกแบบการทดลอง โดยทำการศึกษาข้อกำหนดคุณลักษณะและส่วนประกอบของหม้อแปลงทดสอบ จากนั้นจึงทำการทดสอบหลายชนิดเพื่อเลือกระดับความเค้นที่เหมาะสมและตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินความล้มเหลวหม้อแปลงทดสอบ หม้อแปลงทดสอบถูกทดสอบที่อุณหภูมิ 170 175 180 และ 190 องศาเซลเซียส จำนวนตัวอย่าง 55 ตัว โดยเก็บข้อมูลแบบตัดทอน ใช้แบบจำลองอาร์เรเนียส-ไวบูลล์ (Arrhenius-Weibull Model) และประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Method) แบบจำลองที่ได้สามารถนำมาใช้ประมาณอายุการใช้งานเฉลี่ยและข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ ความไม่แน่นอนของการประมาณสามารถแสดงได้ด้วยช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความล้มเหลวเกิดจากการลัดวงจรในขดลวดปฐมภูมิซึ่งส่งผลให้ความต้านทานของขดลวดมีค่าต่ำกว่าข้อกำหนดคุณลักษณะ อายุเฉลี่ยของหม้อแปลงทดสอบเท่ากับ 40 ปี โดยอาศัยสมมติฐานการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตที่รายงานว่าหม้อแปลงรุ่นที่ทำการทดสอบไม่เคยมีการส่งกลับในช่วงรับประกันเลย อายุเฉลี่ยของหม้อแปลงทดสอบที่มีค่าค่อนข้างยาวนานน่าจะเกิดจากการออกแบบเกิน

บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน . (2548). การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน . 2548. "การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน . "การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ไพโรจน์ วงษ์วิบูลย์สิน . การประเมินอายุของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กโดยอาศัยการทดสอบเร่งด้วยอุณหภูมิ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.