ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี
นักวิจัย : วรรณี พฤฒิถาวร
คำค้น : สสส
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4630026 , http://research.trf.or.th/node/1364
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างความรู้ให้กับสังคมและการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการสร้างสวัวดิภาพด้านสารเคมีให้สังคมเกิดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างมุมมองซึ่งกันและกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เป็นภารกิจด้านหนึ่งของโครงการ “ การจัดการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี “ ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภายใต้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ โครงการเวทีสาธารณะ : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอรายงานและบทความการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี เผยแพร่ข้อความรู้เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานการจัดการสารเคมีในระดับชาติและในทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งเป็นกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยต่อไปในอนาคตด้วย พร้อมกันนั้นได้มีการนำเสนอสาระที่ได้จากการประชุมสำหรับเป็นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านสารเคมีของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผลการดำเนินงานมีการจัดเวทีสาธารณะ รวม 7 เรื่อง คือ 1) ระบบสากลการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีและการติดฉลาก : วิเคราะห์ผลกระทบต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมของไทย 2) การค้าและการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายอย่างผิดกฎหมาย : วิเคราะห์ Basel Convention ประเด็นที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย – ประเด็นที่เป็นปัญหา 3) การอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน : มิติใหม่ของการลดอันตรายจากสารเคมี 4) ความพร้อมของประเทศไทยต่อการให้สัตยาบันอนุสัญญาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรณี C170 Chermicals Convention ,1990 5) การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสังคมไทยกับการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี 6) การติดตามความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานเกี่ยวกับ EU White Paper on Chemicals และข้อเสนอการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดกับอุตสาหกรรมไทย และ 7) เปิดเผยข้อมูลสารเคมี : สิทธิการรับรู้หรือควรปกปิด นอกจากนี้แล้วยังได้จัดทำและเผยแพร่ผลงานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอประเด็นการจัดการสารเคมีในกระแสโลก ผลกระทบจากเวทีโลกต่อการจัดการสารเคมีของประเทศไทยและการดำเนินการของประเทศไทย การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการจัดนิทรรศการในการประชุม IFCS FORUM IV 2003 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และการจัดนิทรรศการเพื่อใช้เผยแพร่ในงาน 10 งานวิจัยเด่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2546 การเผยแพร่บนเว็บไซด์เกี่ยวกับรายงานการศึกษาเรื่องต่างๆ ที่นำเสนอในเวทีสาธารณะ ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานที่ได้ทำการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดส่งข่าวสรุปการประชุมเวทีสาธารณะให้กับหน่วยงานและสื่อมวลชน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการเผยแพร่ การจัดเวทีสาธารณะ : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนให้นักวิชาการได้นำเสนอปนะเด็นปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยในเชิงลึก และต้องการข้อมูลและวิธีการศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้น ผลของการดำเนินงานเป็นการสร้างความตื่นตัวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการสร้างความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีของประเทศไทยให้เท่าทันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่างประเทศ และข้อถกเถียงทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการจัดเวทีสาธารณะ เป็นข้อมูลเชิงวิชาการและข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเทศไทยในการประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมีระหว่างประเทศครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้โอกาสในการดำเนินงานวิจัยเพื่อผลักดันเชิงนโยบายต่อหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานเวทีสาธารณะ คือ 1) ควรมีการใช้รูปแบบการจัดเวทีสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ลกเปลี่ยนร่วมกัน ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ต่อประเด็นต่างๆ ที่มีการนำเสนอในเวทีสาธารณะให้มีความชัดเจนและมีผลต่อการพัฒนากลไกและวิธีการปฏิบัติที่บังเกิดผลต่อชุมชนและสังคมต่อไป 2) ควรมีการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อความรู้ให้ง่ายต่อความเข้าใจ และให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เฉพาะนักวิชาการเท่านั้น ทั้งนี้ในการจัดทำข้อมูลและการเผยแพร่ข้อความรู้ นอกจากจะใช้ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนแล้ว จะต้องขยายการดำเนินงานเผยแพร่ข้อความรู้ที่จัดทำขึ้นนั้นผ่านสื่อที่มีการจัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มองค์กร/กลุ่มวิชาชีพ ที่มีภารกิจการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างความปลอดภัยในการใช้สารเคมี 3) ควรใช้รูปแบบการจัดเวทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลและการบริหารจัดการให้เกิดการใช้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีของประเทศไทย ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องให้มีการปรับปรุงการรายงาน National profiles ด้านสารเคมีของประเทศไทยให้ทันสมัย และบังเกิดผลเพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการประชุมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความปลอดภัยด้านสารเคมีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 ( Intergovernmental Forum on Chemical Safety ; IFCS Forum V 2006 ) To acknowledge and educate the public to aware of chemical safety and to promote the mutual perception among related sectors and agencies are parts of mission of Chemical Information Management Unit, National Research Center for Environmental and Hazardous Waste Management (NRC-EHWM) and Environmental Research Institute (ERIC), Chulalongkorn University, which has been continuously supported by Thailand Research Fund (TRF) under the “Knowledge Platform on Chemical Safety Project” “Public Forum on Challenge in Participatory Management & Chemical Safety Project” is aimed to analyze and disseminate the information concerning to chemical safety management to the public. The objectives are to enhance the knowledge interchange, to promote the national cooperation network on chemical management in all sectors and to develop the research topic and point of chemical management problems in the future. In addition, the contents collecting from the meeting will tangibly benefit to the chemical management operation of Thailand. The outcomes of public forum appeared to 7 issues, of which 6 titles as follows are research works : 1) Global Harmonized System on Chemical Safety (GHS) : international standard system to classify and label the chemical substances (analysis of impact to government, business and social sectors), 2) Illegal Trade and Trans-boundary Movements of Hazardous Waste : Analysis of Basel Convention on any topics which are problems and impact to Thailand, 3) Sustainable Consumption of Chemicals : A new dimension of minimizing chemical hazardous, 4) Thailand Preparation to Ratify for the C170 Chemical Convention, 5) Public Rights to Know and Accessibility of Information and Public Participation –Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs) and 6) EU White Paper on Chemical Policy : Potential Impact to Thai Industries; and 1 seminar on Public Rights to Know and Accessibility of Information and Public Participation. To disseminate the information, various methods have been utilized, i.e. 1) publishing in printed media both in Thai and English to report the issues of global chemical management, the impact of global platform to Thailand chemical management and the operation of chemical management in Thailand, 2) arranging exhibitions in conferences, for example “IFCS Forum IV, 2003 at United Nations Conventional Hall; 10 prominent researches of Thailand Research Fund in 2003, 3) displaying information through Web Site of the ERIC, NRC-EHWM and TRF. 4) performing as speakers/lecturers for related agencies, and 5) distributing press release on the reports of public forums to related agencies, governments and mass media. The Public Forum on Challenges in Participatory Management of Chemical Safety is an essential tool to accommodate the expert to present the problems required to be brainstormed. This will be the initiation of the depth research study which need the systematic data and study methodology. The result of operation will alert the public to the awareness of chemical safety and activate the readiness of Thailand for international criteria and measurement of chemical safety. Moreover, an excerpt from the public forum was an useful data for Thailand to present in the Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS) –Forum IV, which held in Bangkok, Thailand during 1-7 November 2003. This also will be a good opportunity to enforce, upon the point of policy view, the related national and international agencies by employing research operation. รายงานโครงการเวทีสาธารณะ : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมี จัดโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The recommendations of the study are followings: 1. Public forum should be used as a tool for knowledge interchange and development. The issues raised on the public forum must be clarified and developed with appropriate method, mechanism and practice for the best effect to community and society. 2. The knowledge dissemination should be well considered and simplified for easy understanding, especially to the target group, which is not technician or expert. Besides mass media, the information preparation and data dissemination should be done in several ways, for example through the media of professional agencies and organization which related to the consumer protection and chemical safety management. 3. The Public forum should be promote and enforce to develop the database and efficiency management for mutual data utilization and the exchange of chemical substances knowledge in Thailand. As a result, the report of national profile of chemicals in Thailand will be improved and updated to be the basic information for the Intergovernmental Forum on Chemical Safety; IFCS Forum V in 2006.

บรรณานุกรม :
วรรณี พฤฒิถาวร . (2548). เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรณี พฤฒิถาวร . 2548. "เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วรรณี พฤฒิถาวร . "เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
วรรณี พฤฒิถาวร . เวทีสาธารณะ: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.