ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indica var. siamensis Valeton ต่อตับและเลือดของกบนา Hoplobatrachus rugulosus Weighmann, 1835

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indica var. siamensis Valeton ต่อตับและเลือดของกบนา Hoplobatrachus rugulosus Weighmann, 1835
นักวิจัย : พัชราณี ฟักทองพรรณ, 2504-
คำค้น : พิษวิทยา , กบนา , สะเดา (พืช)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พัชนี สิงห์อาษา , กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740308031 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2831
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

สารAzadirachtinจากเมล็ดสะเดามีผลกระทบต่อแมลง ปลา และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือศึกษาผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทยหรือ สะเดาไทย 111 ที่มีต่อตับและเลือดของกบนา เริ่มจากนำลูกอ๊อดกบนาอายุ 2 สัปดาห์มาทดลองหาค่าความเป็นพิษเฉียบพลันที่ 96 ชั่วโมง โดยใช้วิธี static bioassay ได้ค่า 298.26 ppm. แล้วคำนวณหาความเข้มข้นที่จะใช้ศึกษาผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทยเป็นเวลา 18 สัปดาห์ ได้เท่ากับ 49.66 ppm. ทุก 4 สัปดาห์จะทำการสุ่มตัวอย่างกบจำนวน 30 ตัว เพื่อศึกษาน้ำหนักตับ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตับ และองค์ประกอบของเลือด รวมทั้งระดับเอนไซม์ SGOT , SGPT ผลการศึกษาพบว่ามีการเพิ่มของ % Relative liver weight (p< 0.05) ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของตับ คือ เยื่อหุ้มตับหนาและอักเสบ มีการขยายตัวของช่องไซนูซอยด์ที่มีเลือดคั่งภายใน พบเซลล์ตับที่มีนิวเคลียสผิดปกติ และมีการตายของเซลล์ตับ ความเป็นพิษที่เกิดกับตับแสดงด้วยระดับเอนไซม์ SGOT และ SGPT ที่เพิ่มสูงขึ้น (p< 0.05) ส่วนผลการศึกษาเลือดพบว่ามีการเพิ่มของจำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด จำนวนเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน และ ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่นนอกจากนี้จำนวนเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดยังแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสรุปได้ว่าสารสกัดเมล็ดสะเดาไทยมีผลกึ่งเรื้อรังต่อตับและเลือดของกบนาโดยความรุนแรงแปรตามระยะเวลาที่ได้รับสาร

บรรณานุกรม :
พัชราณี ฟักทองพรรณ, 2504- . (2544). ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indica var. siamensis Valeton ต่อตับและเลือดของกบนา Hoplobatrachus rugulosus Weighmann, 1835.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราณี ฟักทองพรรณ, 2504- . 2544. "ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indica var. siamensis Valeton ต่อตับและเลือดของกบนา Hoplobatrachus rugulosus Weighmann, 1835".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชราณี ฟักทองพรรณ, 2504- . "ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indica var. siamensis Valeton ต่อตับและเลือดของกบนา Hoplobatrachus rugulosus Weighmann, 1835."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
พัชราณี ฟักทองพรรณ, 2504- . ผลกึ่งเรื้อรังของสารสกัดเมล็ดสะเดาไทย Azadirachta indica var. siamensis Valeton ต่อตับและเลือดของกบนา Hoplobatrachus rugulosus Weighmann, 1835. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.