ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา
นักวิจัย : สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
คำค้น : body of knowledge , constitution , criminal justice , system , งานยุติธรรมทางอาญา , ระบบงาน , รัฐธรรมนูญ , สถานภาพองค์ความรู้
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4110011 , http://research.trf.or.th/node/777
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยมีหลายประการ อาทิ ความล่าช้า การ ขาดประสิทธิภาพ และการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งประเทศไทยได้พยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ตลอด มา การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ อาจทำโดยการบริหารงานต่างๆ เช่น การแก้ไขปัญหาความล่าช้าใน กระบวนการยุติธรรมด้วยการเพิ่มจำนวนบุคลากร เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีการแก้ไขปัญหาโดยการแก้ กฎหมาย ซึ่งมักเกิดจากความกดดันจากองค์กรต่างๆ เช่น การให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู้เสียหายมากขึ้น การชัณสูตรพลิกศพ แต่ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยก็ยังไม่ดีขึ้น รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดกลไกต่างๆ ที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของ ไทยดีขึ้น ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้ทำการสำรวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ดังกล่าว จากการสำรวจพบว่าบ่อเกิดใหญ่ของปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ก็คือ จำนวนคดีที่เข้ามาสู่ระบบเป็นจำนวนมาก ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าจะดำเนินการอย่างไรให้จำนวนคดีที่เข้า มาสู่ระบบเป็นจำนวนมาก และทำอย่างไรให้คดีที่เข้ามาสู่ระบบแล้ว จะดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่หัวข้อการวิจัยดังนี้ 1. เรื่องต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้แก่ 1.1 การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ก. การออกกฎหมายอาญาที่เป็นหมายจับ หรือค้น ต้องทำโดยศาล ข. การปล่อยชั่วคราวต้องมีความเป็นธรรมและรวดเร็ว ค. การให้ความคุ้มครอง/ชดเชย ผู้ที่ถูกดำเนินคดีอาญา 1.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและพยานในคดีอาญา 2. เรื่องต่างๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้แก่ 2.1 การกลั่นกลองคดีอาญาเพื่อไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาล 2.2 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก. การจัดระบบทะเบียนประวัติอาชญากร ข. การประสานงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ค. การกำหนดค่าตอบแทนแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 2.3 การตรวจสอบองค์กรในกระบวนการยุติธรรม There are still many obstructions in Thai Criminal Justice Administration such as delaying, inefficiency and corruption in the system which Thailand has been making utmost effort to solve out. To overcome these problems, some may figure out through administration; such as speedy trial by increasing personals. Some could be solved by enact the law, which is generally influenced by public and private organisation, such as grant more rights and remedy to the accused, improve the post mortem inquest etc. Nevertheless, Thai Criminal Justice Administration is still very slightly developed. The Thai Constitution has created many provisions in order to improve Thai Criminal Justice System. This report surveys many literature concerning the said problems. After the observation, it reveals that the main obstruction in the Thai Criminal Justice System is the flood of criminal cases in the Court. These criminal cases must be scratinised correctly and rapidly to screen out of the court. Accordingly, this research is highlighted as follows: 1. The Thai Constitution contains some new provisions such as: 1.1 The protection of the alleged offender’s rights and liberties (a) The arrest warrant or search warrant must be issued by court only (b) The provisional release (bail) must be reasonable and without delay. (c) Provide protection and compensation to the alleged offender. 1.2 Protect the right of victims and witnesses 2. The Thai Constitution, still, does not contains : 2.1 The criminal cases screening system 2.2 Thai Criminal Justice Administration (a) Criminal Recording System (b) Collaboration in the Criminal Justice Administration (c) Proportion allowance for the personal in criminal justice system 2.3 Verification in the justice organisation

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล . (2548). โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล . 2548. "โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล . "โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล . โครงการพัฒนางานวิจัย ชุดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาระบงานยุติธรรมไทยในศตวรรษหน้า : การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบงานยุติธรรมทางอาญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.