ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา :โบราณคดี

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา :โบราณคดี
นักวิจัย : รัศมี ชูทรงเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4010054 , http://research.trf.or.th/node/761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ (1) ประมวลบรรณานุกรมข้อมูลที่มีเนื้อหาโบราณคดีเกี่ยวกับไท ศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (2) รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากฏในเอกสารการ ค้นคว้าวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไทศึกษา (3) ประมวลบรรณนิทัศน์ตามบรรณานุกรมข้อที่ 1 และ (4) สังเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานภาพงานโบราณคดีที่เกี่ยวกับไทศึกษา จากการวินิจฉัยข้อมูล โบราณคดีที่นำไปสู่การประเมินสถานภาพไทศึกษาด้านโบราณคดีนั้น ได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา 4 เขตพื้นที่ ประกอบด้วย เขตที่ 1 หมายถึงเขตประเทศไทยปัจจุบัน เขตที่ 2 หมายถึงเขตภูมิศาสตร์ ภาษาไท เขตที่ 3 หมายถึงเขตใต้ประเทศไทยลงไปจนถึงกลุ่มเกาะในมาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และ เขตที่ 4 หมายถึงเขตตอนบนที่ติดต่อกับประเทศไทยปัจจุบันและกับเขตภูมิศาสตร์ ภาษาไท ได้แก่ จีน เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า จากบรรดาเอกสารงานวิจัยที่นำมาประเมินทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 190 รายการนั้นพบว่า หลักฐาน โบราณคดีที่งานวิจัยเหล่านี้นำมาใช้อ้างอิงเพื่อวิเคราะห์ตีความให้ความหมายต่อเรื่องไทศึกษา ประกอบด้วย (1) ชาติพันธุ์จากโครงกระดูกแบบมองโกลอยด์ (ใต้) (2) รูปแบบการฝังศพในหม้อ/ไห (3) พิธีกรรมการขัดฟันและถอนฟันหน้า (4) ขวานหินขัดแบบมีบ่า (5) หม้อสามขา (6) ลวดลายแบบ ส่าหูนห์-คาลานายบนภาชนะดินเผาและเครื่องประดับสำริด (7) ศิลปะถ้ำ (8) กลองมโหระทึกสำริด (9) หินทุบเปลือกไม้เพื่อทำผ้า (10) การปลูกข้าว (11) ตุ้มหูแบบลิง-ลิง-โอ ผลการประเมินงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่ขาดการใช้หลักฐานโบราณคดีทุก ประเภท กล่าวคือมักใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพียง 2-3 ประเภท ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนใน การตีความหมายและวินิจฉัยความสัมพันธ์ในการใช้ข้อมูลกลุ่มที่ 1 กับเขตพื้นที่ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่เป้า หมายยังมีน้อยเกินไป นอกจากนี้แล้วยังไม่มีงานวิจัยใดที่ใช้หลักฐานทางโบราณคดีในส่วนที่เป็นหลัก ฐานทางโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องราวสัมพันธ์กับเรื่องไทศึกษาในเขตพื้นที่ทั้ง 4 เขตแต่อย่างใด Objectives of this project are (1) to synthesize the bibliographies on Archaeology relating to Tai studies (2) to collect archaeological evidence on Tai studies from existing literature (3) to synthesize annotated bibliography of existing literature and (4) to examine and evaluate current research status of archeology on Tai studies. Four major geographic areas are covered as follows: area one is a present-day Thailand; area two is where Tai languages are spoken; area three is the area south of Thailand including Malaysia, Indonesia, Brunei, and Philippines; and area four is the area north of Thailand including China, Vietnam, Cambodia and Burma. Based on 190 references, eleven types of archaeological evidence are often utilized by scholars as following: (1) Southern Mongoloid skeletal remains; (2) Jar burial; (3) Teeth deformation; (4) Shoulder adzes; (5) Tripod pottery; (6) Sahyunh-Kalanay style pottery and jewelry; (7) Rock art; (8) Bronze kettle drum; (9) Tree bark cloth beater; (10) Rice cultivation; (11) Ling-ling-O earring. In summary, most of the existing research was used only a few archaeological evidence in their proposed hypotheses. In general, only one to three types of evidence are employed which often cause ambiguous interpretations and make it difficult to make through evaluation. Furthermore, none of historical evidence is not applied by archaeologists.

บรรณานุกรม :
รัศมี ชูทรงเดช . (2542). โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา :โบราณคดี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัศมี ชูทรงเดช . 2542. "โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา :โบราณคดี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
รัศมี ชูทรงเดช . "โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา :โบราณคดี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542. Print.
รัศมี ชูทรงเดช . โครงการประมวลองค์ความรู้ เรื่อง การประเมินสถานภาพไทยศึกษา :โบราณคดี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2542.