ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย
นักวิจัย : วนิดา ธนสุกาญจน์, 2522-
คำค้น : การติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก , นิวคลิโอโปรตีน , ฮิวแมนเมตานิวโมไวรัส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยง ภู่วรวรรณ , รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741111 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2451
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

บทนำ : การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจฉับพลันเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเด็กทั่วโลก สาเหตุที่สำคัญของการเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจฉับพลันในเด็กมักเกิดจากไวรัส ซึ่งแบ่งออกได้หลายชนิดและมีช่วงการระบาดที่ต่างกัน ในปี พ.ศ. 2544 นักวิทยาศาสตร์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ (van den Hoogen และคณะ) ได้ค้นพบไวรัสในแฟมิลี่ Paramyxoviridae ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่ไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน คือ human Metapneumovirus (hMPV) การเรียงตัวของจีโนมและลำดับนิวคลีโอไทด์ของ hMPV นั้นเหมือนกับ avian pneumovirus serotype C มากที่สุด การศึกษาด้าน seroprevalence ในประเทศเนเธอร์แลนด์พบว่าเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปีจะมีแอนติบอดีต่อ hMPV แล้วทุกราย แสดงว่าการติดเชื้อ hMPV นั้นจะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี นอกจากนั้นการติดเชื้อ hMPV เกิดซ้ำได้และสามารถพบการติดเชื้อได้ตลอดชีวิต จากการศึกษาในหลายประเทศพบว่าอาการของการติดเชื้อ hMPV นั้นคล้ายกับอาการของการติดเชื้อ human Respiratory syncytial virus (hRSV) คือ ไข้, ไอ และหายใจลำบาก และ hMPV ยังมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบนและส่วนล่าง ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ hMPV มักได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นหลอดลมฝอยอักเสบและปอดอักเสบ สามารถพบการติดเชื้อ hMPV ร่วมกับ hRSV นอกจากนี้การศึกษาในหลายประเทศให้ผลตรงกันว่า hMPV สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายพันธุ์อีกด้วย วัตถุประสงค์ : การศึกษาในครั้งนี้ได้พัฒนาวิธีการตรวจหาการติดเชื้อ hMPV ในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งศึกษาอุบัติการณ์การติดเชื้อ hMPV และความสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ hMPV โดยวิธี reverse transcriptase polymerase chain reactin (RT-PCR) ของยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน (N), ฟิวชั่น (F) และโพลีเมอเรส (L) ในการยืนยันผลบวกจะใช้โปรแกรม BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/Blast) เพื่อเปรียบเทียบความใกล้เคียงของสารพันธุกรรมที่ได้กับสิ่งมีชีวิตอื่น และทำการศึกษาสายพันธุ์ของ hMPV โดยใช้โปรแกรม PHYLIP 95 ผลการทดลอง : พบอุบัติการณ์การติดเชื้อ hMPV ในผู้ป่วยเด็กโดยวิธี RT-PCR ในยีนส่วน N, F และ L เท่ากับ 5.3% (12/227 คน) โดยมีค่าเฉลี่ยอายุของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเท่ากับ 20 เดือน, ค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 17 เดือน อาการส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อ hMPV คือ ไข้ (100%), ไอ (100%) และหายใจลำบาก (91.7%) ผู้ป่วยเด็กทุกรายได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นปอดอักเสบ โดยที่ 92% (11/12 คน) ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วย 1 รายพบการติดเชื้อร่วมกับ hRSV การศึกษาด้วยสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สายพันธุ์ และสามารถพบการติดเชื้อทั้ง 2 สายพันธุ์ในปีเดียวกัน ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ทำการศึกษาในครั้งนี้ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ธนาคารรหัสพันธุกรรมโดยมีหมายเลขดังนี้ AY152463-AY158465 และ AY550148-AY550175 วิจารณ์ผลการทดลอง : ในการศึกษาการติดเชื้อ hMPV ในครั้งนี้พบอุบัติการณ์การติดเชื้อ hMPV เท่ากับ 5.3% อย่างไรก็ตามอุบัติการณ์ของการติดเชื้ออาจมากกว่า 5.3% เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ไม่ได้ทำการศึกษาในผู้ที่ไม่มีอาการและผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และการพบการติดเชื้อร่วมกับ hRSV นั้นแสดงถึงช่วงการระบาดของ hMPV นั้นเป็นช่วงเดียวกับช่วงการระบาดเดียวกับ hRSV

บรรณานุกรม :
วนิดา ธนสุกาญจน์, 2522- . (2546). ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ธนสุกาญจน์, 2522- . 2546. "ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ธนสุกาญจน์, 2522- . "ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วนิดา ธนสุกาญจน์, 2522- . ลักษณะโมเลกุลของฮิวแมนเมตานิวโมไวรัสในยีนส่วนนิวคลีโอโปรตีน, ฟิวชั่น และโพลีเมอเรสในผู้ป่วยเด็กในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.