ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์
นักวิจัย : วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างเปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ เพื่อใช้ในงานวินิจฉัยต่างๆ ต่อไป เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นประเภท production system สำหรับใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ภาษาที่ใช้คือโปรล็อก การอนุมานเป็นแบบย้อนกลับ และมีคุณลักษณะที่สำคัญของเปลือกอย่างครบถ้วน คือ ง่ายต่อการใช้งาน มีปฏิภาคที่ดีกับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานความรู้ ปรับปรุงและแก้ไขฐานความรู้ได้เองโดยไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ประการสุดท้ายระบบผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการใช้เครื่องมือพัฒนานี้ สามารถที่จะตอบคำถามประเภท 'why' และ 'how' จากผู้ใช้ได้

บรรณานุกรม :
วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ . (2533). เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ . 2533. "เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ . "เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ . เปลือกของระบบผู้เชี่ยวชาญ : รายงานผลการประดิษฐ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.