ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล
นักวิจัย : กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมบูรณ์ จงชัยกิจ , สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
คำค้น : เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานนี้กล่าวถึง การออกแบบเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ซึ่งมีความสามารถทางด้านการจัดการข้อมูล ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดและชนิดของอินพุท/เอาท์พุทตามความเหมาะสมของงานได้ มีโครงสร้างของระบบเป็นโมดูล สามารถต่ออินพุท/เอาท์พุทได้สูงสุด 512 จุด สามารถรับสัญญาณอินพุทแบบอนาลอกได้ ตัวป้อนโปรแกรมเป็นแบบมือถิอแสดงผลโดย LCD การเขียนโปรแกรมควบคุมเป็นแบบโปรแกรมขั้นบันได้ (Ladder) และฟังก์ชั่นบล็อก (Function block) มีคำสั่งทั้งสิ้น 64 คำสั่ง และมีคำสั่งในการจัดข้อมูลต่าง ๆ ด้วย ความเร็วในการทำงานของคำสั่งเบื้องต้นประมาณ 5.7 โมลาร์เซค ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้สูงสุดประมาณ 4000 คำสั่ง การแปลงคำสั่งขั้นบันไดเป็นแบบผสมระหว่างวิธีคอมพายล์ (Complie) และวิธีคอล (Call) และมีความเร็วในการทำงานแต่ละรอบ (Scan time) น้อยกว่า 100 mesec ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจสามารถใช้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้

บรรณานุกรม :
กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมบูรณ์ จงชัยกิจ , สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง . (2533). รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมบูรณ์ จงชัยกิจ , สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง . 2533. "รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมบูรณ์ จงชัยกิจ , สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง . "รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
กฤษดา วิศวธีรานนท์ , สมบูรณ์ จงชัยกิจ , สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง . รายงานผลการวิจัยและพัฒนาโครงการหลัก การพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม, โครงการย่อย เครื่องควบคุมที่โปรแกรมได้ชนิดที่มีความสามารถด้านจัดการข้อมูล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.