ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย
นักวิจัย : สุวิมล สัจจวาณิชย์
คำค้น : Fly Ash Concrete , Heat Accelerated , Strength , การเร่งกำลังด้วยความร้อน , กำลัง , คอนกรีตผสมเถ้าลอย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4380024 , http://research.trf.or.th/node/644
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้คอนกรีตผสมเถ้าลอยในการก่อสร้างภายในประเทศในปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก แต่ความสม่ำเสมอของคุณสมบัติเถ้าลอยยังเป็นประเด็นสำคัญสำหรับคุณภาพของคอนกรีต งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลกระทบของความร้อนจากการบ่มต่อคุณสมบัติและพฤติกรรมต่างๆของมอร์ตาร์และคอนกรีตผสมเถ้าถ่านในด้านการพัฒนากำลัง ความทนทานบางประการ และเปรียบเทียบการพัฒนาโครงสร้างภายในของคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่บ่มด้วยวิธีมาตราฐานและวิธีเร่งกำลังด้วยความร้อนเพื่อเป็นแนวทางหาวิธีการทดสอบที่เหมาะสมที่ใช้เวลาสั้นๆเพื่อใช้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสำหรับงานก่อสร้าง โดยเป็นการศึกษาจากชิ้นตัวอย่างมอร์ตาร์และคอนกรีตทั้งที่ไม่ผสมและผสมเถ้าลอยที่ผันแปรปริมาณการแทนที่ซีเมนต์ 5 ระดับ ภายใต้สภาวะต่างๆ คือ บ่มขึ้นปกติ บ่มด้วยวิธีเร่งกำลังด้วยความร้อนทันทีในถังบ่มที่ควบคุมอุณหภูมิ 35 ? c , 75 ?c และ 95 ?c และบ่มด้วยวิธีเร่งกำลังด้วยความร้อนเมื่อมีอายุครบ 24 ชม. โดยใช้เวลา 24,3 ? และ 3 ? ชม. ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าเถ้าลอยจากแหล่งมาจากวัตถุดิบและกะบวนการผลิตต่างกัน มีความแตกต่างกันทั้งองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ แหล่งของเถ้าลอยมีผลกระทบต่อการพัฒนากำลังอัดแต่ไม่มีผลชัดเจนต่ออัตราส่วนกำลังจากวิธีบ่มเร่งต่อกำลังจากวิธีบ่มปกติที่อายุ 28 วัน การบ่มอุณหภูมิสูงมีผลต่อการพัฒนากำลังทั้งแรงอัด แรงดัดและแรงดึงในระยะต้น โดยเฉพาะแรงอัด มีความผันแปรอยู่ในช่วงร้อยละ 10 ค่ากำลังของมอร์ดาร์และคอนกรีตที่บ่ม 95 ? C มีค่าสูงกว่าการบ่มที่ 75 ? C ความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราส่วนกำลังของมอร์ดาร์จากการบ่มเร่งต่อกำลังจากการบ่มปกติที่อายุ 28 วัน และปริมาณการแทนที่ของเถ้าลอยจากแหล่งต่างๆ อยู่ในช่วง 0.2 – 0.60 ขึ้นอยู่กับ ปริมาณการแทนที่ และระดับอุณหภูมิ การยืดระยะเวลาการบ่มเร่ง มีผลต่อการลดความผันแปรของค่าอัตราส่วนกำลัง ค่ากำลังอัดจากการบ่มเร่งมีความสัมพันธ์ของกำลังอัดจากการบ่มปกติค่อนข้างชัดเจน ทั้งอัตราส่วนกำลังตัดและกำลังดึงมีค่าลดลงตามปริมาณการแทนที่ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาคอนกรีตพบว่า การบ่มด้วยอุณหภูมิมีผลต่อทั้งคอนกรีตควบคุมและคอนกรีตผสมเถ้าลอยทุกระดับการแทนที่ สำหรับคอนกรีตปกติ ค่าเฉลี่ยกำลังอัดจากการบ่มเร่งกำลลังอุณหภูมิสูงทันทีในแต่ละกรณีมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่การบ่มเร่งยืดเวลา 24 ชั่วโมงไม่แสดงแนวโน้มชัดเจน และความสัมพันธ์ของค่ากำลังอัดของคอนกรีตควบคุมจากการบ่มเร่งหลังยืดเวลาไปแล้ว 24 ชั่วโมงกับกำลังอัดระยะยาว 28 และ 56 วันมีความผันแปรน้อยกว่ากรณีการบ่มเร่งทันที การบ่มอุณหภูมิสูงมีผลต่อการพัฒนากำลังสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยมาก ทั้งปริมาณการแทนที่และระดับอุณหภูมิมีผลต่อการเร่งกำลัง และการทำนายกำลังอัดระยะยาว ค่ากำลังอัดจากการบ่มเร่งมีความสัมพันธ์กับระดับอุณหภูมิ W/R และปริมาณการแทนที่ในลักษณะเชิงเส้น แต่ผลกระทบของระดับอุณหภูมิต่ออัตราส่วนกำลังดัดมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรณีของกำลังอัด อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความต้านทางการขยายตัวจากเกลือซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยมรพฤติกรรมค่อนข้างแตกต่างจากคอนกรีตปกติ แต่ข้อมูลการแช่ระยะสั้นที่มีอยุ่ได้มีความผันแปรมากไม่อาจสรุปได้ชัดเจน คอนกรีตควบคุมและคอนกรีตผสมเถ้าลอยทุกระดับการแทนที่ ที่บ่มด้วยอุณหภูมิ 3.5 ชม. มีค่าความต้านทานการซึมได้ของคลอไรด์ต่ำ จนไม่อาจวัดได้ แต่ผลกระทบจากอุณหภูมิสูงยังคงมีผลต่อความต้านทานการซึมได้แม้เมื่อบ่มต่อที่อุณหภูมิปกติสำหรับคอนกรีตทั้งสองชนิด อุณหภูมิสูงมีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างภายในอย่างชัดเจนและมี อิทธิพลต่อการเกิดปฏิกิริยา pozzolanic ในระดับที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของอุณหภูมิสูงและความเหมาะสมในการใช้งาน อาจสรุปได้อย่างบ่มด้วยอุณหภูมิสูง 3.5 ชม. ทันทีมีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เป็นวิธีตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระยะเวลาสั้นๆ ทั้งอุณหภูมิ 75 ? c และ 95 ? c ให้ความสัมพันธ์กับ กำลังอัดระยะยาวที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างสถิติ The trend of fly ash utilization in concrete industry is increasing to unprecedented degree. However , the uniformity of fly ash is still questionable for quality of final concrete. Therefore , the means for quality control during construction become necessary. This report aimed to investigate the effect of high curing temperature on strength development, some durability properties and also the development of the microstructure, compare to that of the standard curing condition , to aid finding accelerated early strength method for quality control of fly ash concrete. The study investigated the effect of high curing temperature and duration on fly ash cement mortar concrete with the following parameters. Five cement replacement percentages, namely 0 , 20 , 30 , 40 and 50 : 3 levels of water/binder ratios , viz , 0.40 , 0.50 and 0.60 ; and three curing conditions , namely standard and high temperature curing promptly and after 24 hours of casting for 3 ? hours. The results indicated favorable outcome of accelerated curing from the inclusion of fly ash in concrete. Different sources of fly ash which yielded different chemical composition and physical properties appeared to affect individual strength gain, but not the rations of accelerated strength to strength at 28 days. High curing temperatures strongly influence strength development of fly ash cement mortar, including compressive , tensile and flexural strength. The rations of accelerated compressive strength to strength at 28 days varied within 10 percent range. The strength of both mortar and concrete under95 ?C curing is always significantly higher than of 75 ?C curing , regardless to the used condition. The strength rations of fly ash mortar were found to be in the range of 0.20 - 0.60 , depending on percent replacement , and temperature level. Delayed curing condition clearly reduced the variation of strength ration. The clear relationship between accelerated compressive strength and normal cure compressive strength was found. The strength ratio of compressive, flexural and tensile strength decreased as the percent replacement increased. For concrete , the strong effect of prompt curing under both high temperature levels , 75?C and 95 ?C on strength development of concrete both with and without fly ash was revealed. For normal concrete, the difference in means of compressive strength from both temperature in each condition was statistically significant. However , the difference in mean of the delayed accelerated cure compressive strength under 75 ?C and 95 ?C was not clear. The variation of the relationship between accelerated and normal compressive strength was less in this case than that of the prompt curing. High temperature curing strongly affected strength development of fly ash concrete. Both replacement percentage and temperature level affect strength development and later age strength prediction. The relationship of accelerated and temperature , w/b and percentage replacement was found to be linear. However, the effect from temperature level on flexural strength ratio was less than that of compressive strength. The effect of temperature on resistance to sulfate expansion was not clear. Only conclusion that could be drawn from the wide variation of the limited data was the behavior of fly ash normal concrete in this aspect id different. From rapid chloride permeability test, fly ash concrete under heat cure 3 ? hours showed the immeasurably low resistance of chloride penetration. The heat effect influenced permeability development even after the heat source was removed. Different high temperature influenced hydration and pozzolanic reaction of fly ash concrete to different degree. On the basis of the results and with consideration of proper flexible working schedule and feasibility of each method, both 75 ?C and 95 ? C promptly cured for 3 ? hours was proposed as means for quality control and corrective measure. It was concluded that the relationship of accelerated and normal strength was statistically significant.

บรรณานุกรม :
สุวิมล สัจจวาณิชย์ . (2552). การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิมล สัจจวาณิชย์ . 2552. "การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิมล สัจจวาณิชย์ . "การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สุวิมล สัจจวาณิชย์ . การใช้การเร่งกำลังด้วยความร้อนในการทำนายกำลังและคุณสมบัติด้านความทนทานของคอนกรีตผสมเถ้าลอย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.