ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก
นักวิจัย : พิณวดี พานทอง, 2503-
คำค้น : การคลอด , ความเจ็บปวด , การเตรียมตัวเพื่อการคลอด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชมพูนุช โสจารีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745319449 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1926
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วระหว่างหญิงครรภ์แรกที่ได้รับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะกับหญิงครรภ์แรกที่ได้รับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงครรภ์แรกที่มาฝากครรภ์/คลอดที่โรงพยาบาลปากพนังและผู้สนับสนุนแบบสอนแนะ จำนวน 40 คู่ ทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีความสมัครใจเข้าร่วมวิจัยและสุ่มแบ่งกลุ่ม (Random assignment) เป็นกลุ่มทดลอง 20 คู่ กลุ่มควบคุม 20 คู่ และทำการจับคู่กลุ่มอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการสอนและคู่มือการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ มาตรสีวัดความเจ็บปวดของพรนิรันดร์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง เมื่อเข้าสู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็วและเมื่อสิ้นสุดระยะปากมดลูกเปิดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเปรียบเทียบหาค่าที (Independent t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความเจ็บปวดเมื่อเข้าสู่ระยะปากมดลูกเปิดเร็วและเมื่อสิ้นสุดระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรกกลุ่มที่ได้รับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการเตรียมตัวเพื่อการคลอดตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 (t-3.09, p<.01) และ t-3.24, p<.01 ตามลำดับ) ผลจากการวิจัย แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะนำให้ความเจ็บปวดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของปญิงตั้งครรภ์ลดลง และเสนอให้เห็นแนวทางการนำไปใช้ในการปฎิติการพยาบาล และการวิจัย

บรรณานุกรม :
พิณวดี พานทอง, 2503- . (2547). ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิณวดี พานทอง, 2503- . 2547. "ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิณวดี พานทอง, 2503- . "ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
พิณวดี พานทอง, 2503- . ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดร่วมกับการสนับสนุนการคลอดแบบสอนแนะต่อความเจ็บปวดของการคลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของหญิงครรภ์แรก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.