ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก
นักวิจัย : ศิริรัตน์ คงสุวรรณ, 2512-
คำค้น : พยาบาล -- การประเมิน , การประเมินผลงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา รัชชุกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704909 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก และประเมินความเป็นไปได้ในการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้าหอผู้ป่วย จำนวน 95 คน และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 293 คน จากโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกทั้ง 37 แห่ง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ใช้แนวคิดวิธีการสร้างเครื่องมือของ Wood and Haber และใช้แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Brumback and Mcfee ข้อรายการได้จากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 22 คน ได้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 24 รายการ และด้านผลสำเร็จของงาน 10 รายการ หาความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบค่าความเที่ยงด้วย Cronbach's alpha coefficient ได้เท่ากับ .97 หาค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินด้วย Pearson's product moment correlation cofficientด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้เท่ากับ .93 และด้านผลสำเร็จของงานได้เท่ากับ .92 ค่าอำนาจจำแนกด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีค่าระหว่าง .27-.84 และด้านผลสำเร็จของงานมีค่าระหว่าง .53-.83 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน มี 9 หัวข้อ คือ 1) การวางแผนและการจัดการ 2) การสั่งการการควบคุมและการประสานงาน 3) ความรอบคอบและการตัดสินใจ 4) สภาวะทางอารมณ์ 5) การติดต่อประสานงาน 6) ความรู้ความชำนาญในงาน 7) ความเป็นผู้นำ 8) ความรับผิดชอบ และ 9) อุปนิสัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งหมดมี 24 รายการ ส่วนด้านผลสำเร็จของงานมี 2 หัวข้อ คือ 1) คุณภาพของงาน และ 2) เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมมี 10 รายการ 2. ความเป็นไปได้ในการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาล สังกัดกองทัพบก ตามความคิดเห็นของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการทุกรายการอยู่ในระดับมาก

บรรณานุกรม :
ศิริรัตน์ คงสุวรรณ, 2512- . (2544). การพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริรัตน์ คงสุวรรณ, 2512- . 2544. "การพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริรัตน์ คงสุวรรณ, 2512- . "การพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศิริรัตน์ คงสุวรรณ, 2512- . การพัฒนาแบบประเมินผลการปฎิบัติงานสำหรับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.