ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : บุญเรือง, มะรังศรี
คำค้น : การใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree Journal of Science and Technology) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค. 2545) หน้า 51-60 , http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/2106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเรือง, มะรังศรี . (2545). การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
บุญเรือง, มะรังศรี . 2545. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
บุญเรือง, มะรังศรี . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2545. Print.
บุญเรือง, มะรังศรี . การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีแทนแท่งหลักดินทองแดงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2545.