ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ
นักวิจัย : ภาวิณี วิสัยแสวง, 2523-
คำค้น : เรเดียม-226 , กัมมันตภาพรังสี--การวัด , รังสีแกมมา , แมงกานีสไดออกไซด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพิชชา จันทรโยธา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312169 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1688
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคในการหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ที่เคลือบบนเส้นใยอะคริลิกเป็นตัวดูดซับ โดยทำการศึกษาหาถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเคลือบเส้นใยอะครีลิก ประกอบด้วย สีของเส้นใยอะครีลิก อุณหภูมิและความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต และเวลาที่ใช้ในการเคลือบ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการดูดซับเรเดียมของเส้นใยอะครีลิกที่เคลือบด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ การวิเคราะห์หาปริมาณเรเดียม-226 ทำโดยการวิเคราะห์สเปกตรัมรังสีแกมมาของบิสมัท-214 ที่พลังงาน 609.3 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ การศึกษาการเคลือบโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตบนเส้นใยอะครีลิก พบว่า เงื่อนไขที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เท่ากับ 0.5 โมลต่อลิตร อุณหภูมิของสารละลายให้มีค่าอยู่ในช่วง 70 -80 องศาเซลเซียส เวลาในการเคลือบเส้นใยประมาณ 20-30 นาที และสีของเส้นใยอะครีลิกควรมีสีดำ สำหรับปริมาณของเส้นใยอะครีลิกที่เคลือบด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ 60 กรัม (น้ำหนักเปียก) สามารถดูดซับเรเดียม-226 ในน้ำธรรมชาติที่มีปริมาตร 20-100 ลิตร ได้ดี และสำหรับการศึกษาอัตราการไหลและค่าความเป็นกรดด่างของตัวอย่างน้ำพบว่า อัตราการไหลที่เหมาะสมมีค่าอยู่ในช่วง 1-2 ลิตรต่อนาที และค่าความเป็นกรดด่างของตัวอย่างน้ำควรมีค่าประมาณ 6-7 ผลของการศึกษาขนาดของเส้นใยอะครีลิก พบว่า เส้นใยอะครีลิกขนาดต่างๆ มีประสิทธิภาพในการดูดซับเรเดียมบนแมงกานีสไดออกไซด์ใกล้เคียงกัน ค่าต่ำสุดในการวัดสำหรับเทคนิคนี้มีค่าเท่ากับ 0.001 เบคเคอเรลต่อลิตร

บรรณานุกรม :
ภาวิณี วิสัยแสวง, 2523- . (2547). การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวิณี วิสัยแสวง, 2523- . 2547. "การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวิณี วิสัยแสวง, 2523- . "การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ภาวิณี วิสัยแสวง, 2523- . การหาปริมาณเรเดียม-226 ในน้ำโดยใช้แมงกานีสไดออกไซด์ ที่เคลือบบนเส้นใยอะครีลิกเป็นตัวดูดซับ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.