ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
นักวิจัย : ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000694
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนากึ่งทดลอง กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาสืบสวน 2 และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2544จำนวน 312 คน ผลการวิจัยคือ 1. การพัฒนารูปแบบการสอนแบบสถานการณ์จำลองในรายวิชาสืบสวน 2ทำได้โดย 1) ศึกษาความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนในคดีที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงที่สุด โดยเทคนิคเดลฟายในการประเมินความต้องการดังกล่าวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน จำนวน 5 คน และแบบสอบถามนายตำรวจระดับผู้กำกับการทุกคนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองและเขตนครบาลทั่วประเทศ จำนวน 80 คน และแบบสอบถามนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 54 ทุกคน จำนวน 312 คน 2) พัฒนารูปแบบการสอนแบบสถานการณ์จำลองในรายวิชาสืบสวน 2 ประเภทคดียาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นผลจากการสอบถามโดยใช้สอนกับนักเรียนนายร้อยรุ่น 55 ทุกคน จำนวน 312 คน 3) จัดทำประมวลการสอนโครงการสอน แผนการสอน และการประเมินผล จากสภาพจริง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน และวัดผลโดยการให้คะแนนแบบรูบริค 4) นำรูปแบบการสอนและการประเมินผลที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับการสอนวิชาสืบสวน 2 ของนักเรียนนายร้อยรุ่น 55 5) ประเมินผลการเรียนในวิชาสืบสวน 2 ประเภทคดียาเสพติด 6) ประเมินผลการเรียนรู้จากรูปแบบสถานการณ์จำลอง โดยแบบประเมินผลการเรียนทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังจากการเรียนกับครูและนักเรียนนายร้อยรุ่น 55 2. ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสถานการณ์จำลองกับรายวิชาสืบสวน 2ปรากฏดังนี้ 1) นักเรียนทั้งหมดมีความเข้าใจในการเรียนแบบสถานการณ์จำลองในระดับดีถึงดีมาก 2) นักเรียนสามารถประยุกต์การเรียนรู้ทางทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์จำลองได้ในระดับดีถึงดีมาก 3) นักเรียนและครูมีทัศนคติบวกต่อการสอนแบบสถานการณ์จำลองในรายวิชาที่เน้นความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริง อันเป็นผลสืบเนื่องจากการนำรูปแบบการสอนแบบสถานการณ์จำลองไปทดลองใช้

บรรณานุกรม :
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . (2546). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . 2546. "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ . การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลองในวิชาสืบสวนของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.