ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
นักวิจัย : นภาพรรณ จิตต์กระจ่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=56958
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการปฏิบัติงาน วิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2) เปรียบเทียบการปฏิบัติงาน จำแนก ตามระดับการศึกษา วุฒิทางด้านการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน 3) ศึกษาแนวทางการ พัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชากร ได้แก่ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 1040 คน และ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับกระทรวง และระดับจังหวัด สุ่มตัวอย่างโดย ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตัวอย่างได้แก่ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 280 คน จาก 56 จังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับกระทรวงและระดับจังหวัด จำนวน 20 คน ได้โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการ ปฏิบัติงานวิชาการ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ((-,x)) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติงานวิชาการของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 7 งาน ได้แก่ งานติดตามประเมินผล งานนโยบายแผนงาน/โครงการด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการพิเศษ งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาพิเศษ ส่วนงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 2. นักวิชาการศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานวิชาการด้าน งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้สูงกว่านักวิชาการศึกษา ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนงานวิชาการด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติไม่ แตกต่างกัน และนักวิชาการศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน และประสบการณ์ การทำงานต่างกัน ปฏิบัติงานวิชาการได้ ไม่แตกต่างกัน 3. แนวทางการพัฒนางานวิชาการ พบว่า นักวิชาการศึกษาควรได้พัฒนางาน วิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการพัฒนางานจะต้องริเริ่มพัฒนางานวิชาการในทั้ง 8 งาน ส่วนการพัฒนาตนเอง ต้องมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมร่วมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ศึกษาต่อ และการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะช่วยให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะเป็นศูนย์กลางการบริหารการจัด การศึกษาในพื้นที่

บรรณานุกรม :
นภาพรรณ จิตต์กระจ่าง . (2543). แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นภาพรรณ จิตต์กระจ่าง . 2543. "แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นภาพรรณ จิตต์กระจ่าง . "แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
นภาพรรณ จิตต์กระจ่าง . แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.