ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=56367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งหมาย ให้เห็นถึงแนวความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ในบรรดาสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกเหนือไปจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะพิเศษแล้ว วัดไชยวัฒนารามก็ยังมีเนื้อหาที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแนวความคิดในการออกแบบ วัดให้ปรากฏเป็นความหมายและคุณค่าในเชิงคติสัญลักษณ์ ซึ่งเน้นในเรื่องของคติจักรวาลเป็น สำคัญ รวมทั้งแนวความคิดและคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าปราสาททององค์ผู้สร้าง และสิ่งเหล่านี้เองที่จะนำไปสู่รูปแบบของวัดไชยวัฒนารามในที่สุด ในด้านพระราชประวัติตลอดจนพระราชกรณียกิจของพระเจ้าปราสาททองทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศาสนา และศิลปกรรม เป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถสันนิษฐาน ถึงสถานภาพของพระเจ้าปราสาททองได้ อาทิ การยกพระองค์ขึ้นเทียบเท่าพระจักรพรรดิราช พระอมรินทราธิราช พุทธราชา ธรรมราชา และปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณกลายเป็นพระโพธิสัตว์ ในภพภูมิที่สูงขึ้นภายหลังการสวรรคต เพื่อรอจุติมาเป็นพระอนาคตพุทธเจ้าในกาลต่อ ๆ ไป และเพื่อที่จะสนับสนุนความปรารถนาดังกล่าวของพระเจ้าปราสาททองให้สมบูรณ์ที่สุด พระองค์ จำเป็นต้องสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้ปรากฏแก่สายตาประชาชนอย่างเด่นชัด อันได้แก่ การ ฟื้นฟูพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพระจักรพรรดิราช คือ พระราชพิธีปราบดาภิเษก พระราชพิธีลบศักราช และพระราชพิธีอินทราภิเษก, การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ, การสร้างพระมหาปราสาทราชวัง, การสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง และการสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต่าง ๆ จากข้อมูลทั้งหมดสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง, บทบาทและหน้าที่ ของวัดไชยวัฒนารามในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ตลอดจนการออกแบบวัดให้ปรากฏในเชิงคติ สัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับแนวความคิดและสถานภาพของพระเจ้าปราสาททอง การออกแบบสร้าง วัดไชยวัฒนารามนั้นจะเน้นที่กลุ่มอาคารที่อยู่ภายในและบนพระระเบียงเป็นสำคัญ ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของรูปจำลองภูมิจักรวาลที่มีกล่าวไว้ในไตรภูมิ โดยมีปรางค์ประธานเป็นส่วนสำคัญ ที่สุดของผังและเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาลที่สถิตย์ของ พระอินทร์ ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของวัดไชยวัฒนารามในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองในเชิงคติ สัญลักษณ์ จึงต้องเกี่ยวข้องกับเขาพระสุเมรุอยู่เสมอ ทั้งยังมีความหมายสัมพันธ์กับองค์ ประกอบที่สำคัญ ๆ คือ ภาพปูนปั้นพุทธประวัติพระพุทธรูปทรงเครื่อง และพระพุทธรูปรายด้วย เช่นกัน บทบาทและหน้าที่ของวัดไชยวัฒนารามที่สัมพันธ์กับแนวความคิดของพระเจ้าปราสาททอง ปรากฏเป็นเชิงคติสัญลักษณ์ทั้งในบทบาทและหน้าที่ที่เป็นปราสาทบรรพบุรุษ, บทบาทและหน้าที่ เพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพระอินทร์, บทบาทและหน้าที่ที่เป็นปราสาทบรรพบุรุณ บทบาทและ หน้าที่เพื่อเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพระอินทร์, บทบาทและหน้าที่ที่เป็นปราสาทคีรี ซึ่งสอดคล้องกับ ความปรารถนาของพระเจ้าปราสาททองในขณะยังดำรงพระชนม์ชีพ และยังมีบทบาทหน้าที่เพื่อเปลี่ยน สถานภาพของพระองค์เป็นพระอนาคตพุทธเจ้าในพระชาติต่อ ๆ ไป

บรรณานุกรม :
ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช . (2536). การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช . 2536. "การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช . "การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ปาริสุทธิ์ สาริกะวณิช . การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.