ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น (ค.ศ. 1368-1464)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น (ค.ศ. 1368-1464)
นักวิจัย : ศิริพร ดาบเพชร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=52809
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาถึงความรุ่งเรื่องของจักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์หมิง ตอนต้น ระหว่าง ค.ศ. 1368-1464 โดยศึกษาทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ราชวงศ์หมิงซึ่งเป็นราชวงศ์ของชาวจีนราชวงศ์สุดท้าย ได้สร้างความรุ่งเรืองให้แก่จีนหลายด้าน โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้นเป็นช่วง ที่รุ่งเรืองมากสมัยหนึ่ง ราชวงศ์หมิงรับรูปแบบการปกครองมาจากราชวงศ์ถัง และ ปกครองโดยรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง รัฐบาลมีความมั่นคง จักรพรรดิในต้นราชวงศ์มี พระปรีชาสามารถ กองทัพเข้มแข็งสามารถขับไล่มองโกลและขยายดินแดนออกไปได้กว้างไกล ราชวงศ์หมิงได้ส่งกองเรือออกสำรวจทางทะเลระหว่าง ค.ศ. 1405-1433 ซึ่งเดินทางไปไกล ถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา ทำให้ชื่อเสียง อิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรม ของจีนแพร่หลายมากขึ้น และนับเป็นจุดสูงสุดของระบบบรรณาการสมัยหมิง นอกจากนี้ ราชวงศ์หมิงได้เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีของจีนให้รุ่งเรืองต่อไป มีการฟื้นฟู ลัทธิขงจื่อใหม่ รื้อฟื้นระบบการสอบเข้ารับราชการ สร้างงานที่มีคุณค่าทางศิลปะ เช่น การสร้างพระราชวังที่สวยงามยิ่งใหญ่ การผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาสีน้ำเงินขาว ในสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น จักรวรรดิจีน มีความมั่นคง กองทัพเข้มแข็ง รัฐบาลมีเสถียรภาพ แต่ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 ราชวงศ์หมิงต้องประสบปัญหาความอ่อนแอทางการเมืองการปกครองและปัญหาต่าง ๆ ทำให้ ราชวงศ์หมิงอ่อนแอลง

บรรณานุกรม :
ศิริพร ดาบเพชร . (2543). ความรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น (ค.ศ. 1368-1464).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริพร ดาบเพชร . 2543. "ความรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น (ค.ศ. 1368-1464)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศิริพร ดาบเพชร . "ความรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น (ค.ศ. 1368-1464)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ศิริพร ดาบเพชร . ความรุ่งเรืองสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น (ค.ศ. 1368-1464). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.