ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง
นักวิจัย : วรรณี สินศุภรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=51358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ วิทยาเขตสายบริหารธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในส่วนกลาง มีจุดมุ่งหมาย คือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน การจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ใน แต่ละด้านและในภาพรวม 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจในแต่ละด้านและในภาพรวม 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจในแต่ละด้านและในภาพรวม 4. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจในแต่ละด้านและในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู-อาจารย์ในวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจ จำนวน 66 คน และครู-อาจารย์ 312 คน รวมทั้งสิ้น 378 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ ได้ค่า สัมประสิทธิ์-แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ได้ค่าความ เชื่อมั่นในด้านของสภาพการปฏิบัติ 0.95 และด้านปัญหาการ บริหารงานวิชาการ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน ใช้บรรยายระดับคะแนน สภาพและปัญหาของการบริหารงานวิชาการทั้ง 4 ด้าน ค่าที (t-test) ใช้เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู- อาจารย์ในด้านต่างๆ และในภาพรวม ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารมีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการ ของวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจในภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติอยู่ใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีสภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2. ครู-อาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน วิชาการของวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจในภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีระดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน ยกเว้นเพียงด้านเดียว คือ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้มีระดับการปฏิบัติน้อย 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจ พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านการ วัดผลและประเมินผลการเรียน และด้านการจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรไม่พบความแตกต่างกัน 4. ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน วิชาการของวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจในภาพรวมมีปัญหาในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าการปฏิบัติมีปัญหาอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน 5. ครู-อาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงาน วิชาการของวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจ ในภาพรวมการปฏิบัติมี ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่ามีปัญหา อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 6. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู-อาจารย์ เกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหารธุรกิจ พบว่า ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 2 ด้าน อีก 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียน การสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ไม่ปรากฎว่าแตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วรรณี สินศุภรัตน์ . (2540). สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณี สินศุภรัตน์ . 2540. "สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณี สินศุภรัตน์ . "สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
วรรณี สินศุภรัตน์ . สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.