ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ
นักวิจัย : ชูชีพ พุทธประเสริฐ
คำค้น : บริการวิชาการ , บริการสังคม , วิทยาลัยครู , Academic services , Social services , Teachers colleges
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ของการบริการวิชาการแก่สังคม ความต้องการของสังคมในการ รับบริการจากวิทยาลัยครูศึกษาแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและการศึกษาของภาคเหนือและเพื่อพัฒนารูปแบบ การบริการวิชาการแก่สังคมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของภาคเหนือ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคเหนือ สรุปได้ดังนี้ จุดมุ่งหมายของการบริการ วิชาการควร 1) เพื่อเป็นบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยเน้น ด้านเศรษฐกิจและการอาชีพ การเกษตรกรรมและการศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 3) เพื่อพัฒนาผลผลิต ด้านเกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม และการบริการและ 4) เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชน เนื้อหาสาระของการบริการ ควรประกอบด้วย 1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการอาชีพ การเกษตรกรรม และการศึกษา 2) การประกอบอาชีพอิสระ 3) การพัฒนาและการปรับปรุงผลผลิตด้านเกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม และการบริการ และ 4) การพัฒนาคุณภาพ ของประชาชน วิธีให้บริการ ควรประกอบด้วย 1) การศึกษา ค้นคว้า วิจัย 2) การบริการเอกสาร ข้อมูง 3) การจัดศูนย์ข้อมูล ทั้งในวิทยาลัยครูและในท้องถิ่น 4) บริการวิชาการทางวิทยุ 5) จัดฝึกอบรมบุคลากร และ 6) จัดกิจกรรมต่าง ๆ สอดแทรก ในโครงการบริการวิชาการ นวัตกรรมที่ใช้ ได้แก่ เครื่องมือ และวิธีการใหม่ ๆ จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิม แล้วนำไปใช้ในกระบวนการบริการวิชาการ การจัดระบบบริหารงาน บริการวิชาการ ควร 1) เน้นการกำหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย มาตรการในแผนบริการวิชาการแก่สังคมให้ชัดเจน 2) จัดโครงสร้างและขอบข่ายของงานให้สามารถประสาน และดำเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น 3) ขยายภารกิจด้านบริการ ให้กว้างขวางในระดับท้องถิ่น และ 4) เน้นการใช้ทรัพยากร ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บรรณานุกรม :
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . (2533). การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . 2533. "การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . "การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ชูชีพ พุทธประเสริฐ . การพัฒนารูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยครูภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.