ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต
นักวิจัย : ปรัชวนี กรอิสรานุกูล
คำค้น : การจัดแสดงสัตว์ , สวนสัตว์ , สวนสัตว์ดุสิต , ANIMAL EXHIBITION , ZOO , DUSIT ZOO
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต ทำการ ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้เข้าชมใน สวนสัตว์ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์แนวลึกเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิต รวมทั้ง ทำการสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิตประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรม SPSS/PC ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยทั่วไปไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสัตว์กับถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ จากการประเมินองค์ประกอบการจัด สภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ด้านกายภาพและชีวภาพ พบว่า องค์ประกอบโดยรวมในพื้นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ที่มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติของสัตว์สูงสุด คือ ลักษณะพื้นคอก รองลงมา คือ ลักษณะเครื่องกั้น การจัดกลุ่มสังคมสัตว์ลักษณะพืชพรรณและขนาดพื้นที่อยู่อาศัย ใน การศึกษาด้านขนาดพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ พบว่า ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใน สวนสัตว์ดุสิตเป็นปัจจัยจำกัดลำดับแรกที่ส่งผลให้การจัดกลุ่มสังคมสัตว์ ลักษณะเครื่องกั้น ลักษณะพื้นคอกและลักษณะพืชพรรณในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ไม่สอดคล้องกับการดำรงชีวิต ของสัตว์ตามธรรมชาติ การศึกษาพบว่า สวนสัตว์ดุสิตมีขนาดพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหมด รวม 24,921 ตร.ม. (15.6 ไร่) เมื่อเทียบกับความต้องการขนาดพื้นที่ขั้นต่ำของสัตว์ต่อ จำนวนสัตว์ตามเกณฑ์ที่อ้างอิงไว้ สวนสัตว์ต้องการขนาดพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขั้นต่ำ เท่ากับ 30,047 ตร.ม. (18.8 ไร่) และจากการศึกษาด้านกลุ่มสังคมสัตว์ พบว่า ชนิดและจำนวนสัตว์มีความหลากหลาย ทำให้ไม่สามารถจัดกลุ่มสังคม รวมทั้งทำการออกแบบ ลักษณะเครื่องกั้น ลักษณะพื้นคอก และลักษณะพืชพรรณในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้สัมพันธ์ กับการดำรงชีวิตของสัตว์ทุกชนิดได้ สำหรับการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าชม พบว่า ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์โดยทั่วไป ในระดับปานกลาง ด้าน ความต้องการชมดู พบว่า ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ปีกที่ผู้เข้า ชมชอบชมดูสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง เต่า และสัตว์ปีกวงศ์ไก่ฟ้า ไก่ป่า และนกยูง สำหรับแนวทางในการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต คือ ในระดับนโยบาย ควรจัดทำผังหลักกำหนดขนาดพื้นที่ และรูปแบบการจัดสภาพที่อยู่อาศํยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต แนวทางสำหรับองค์ประกอบในแต่ละด้านผลการวิจัยบ่งชี้ว่า สามารถปรับปรุงลักษณะเฉพาะใน แต่ละด้านได้ โดยเน้นให้มีการกำหนดชนิดและจำนวนสัตว์ให้สอดคล้องกับกลุ่มทางสังคมสัตว์ รวมทั้งทำการออกแบบลักษณะเครื่องกั้นพื้นคอก และลักษณะพืชพรรณในที่อยู่อาศัยของสัตว์ ให้มีสภาพใกล้เคียงกับถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในธรรมชาติ ส่วนการบริการผู้เข้าชมควร เน้นรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใย การจัดการศึกษาและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าให้สอดคล้องกัน ทั้งด้านชนิดสัตว์ที่ชอบชมดูและการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง สัตว์ป่า ป่าที่อยู่อาศัย มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพอย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
ปรัชวนี กรอิสรานุกูล . (2544). แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรัชวนี กรอิสรานุกูล . 2544. "แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรัชวนี กรอิสรานุกูล . "แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ปรัชวนี กรอิสรานุกูล . แนวทางการจัดสภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์ในสวนสัตว์ดุสิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.