ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท
นักวิจัย : สุพิดา วิเศษรอด
คำค้น : การสัมผัส , อวัจนภาษา , การสื่อสารระหว่างบุคคล , TOUCH , HAPTICS , NON-VERBAL LANGUAGE , INTERPERSONAL COMMUNICATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสัมผัสเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารทางอวัจนภาษา ซึ่งมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล การสัมผัสมีส่วนในการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ แสดงความรู้สึก อารมณ์ และความหมายในการสื่อสาร รวมถึงกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองในการสื่อสารได้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปริมาณกายสัมผัส เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยพื้นฐานของบุคคลกับลักษณะกายสัมผัส และเพื่อศึกษาบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์ต่อกายสัมผัส การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณและลักษณะต่าง ๆ ของการสัมผัส 24 รูปแบบที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้สื่อสารที่เป็นเพื่อนเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ ซึ่งการสัมผัสในการศึกษาครั้งนี้ประกอบ ด้วยรูปแบบการสัมผัส 4 รูปแบบ ได้แก่ การแตะ การจับ การลูบ และการตบ โดยผู้ส่งสารใช้มือไป สัมผัสร่างกายส่วนต่าง ๆ 6 ส่วนของผู้รับสาร ได้แก่ ศีรษะ ใบหน้า ไหล่ แขน มือ และหลัง ในการดำเนินการศึกษา ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม ส่วน ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ได้ใช้สถิติ Chi-square test ((+,C) (2)) โดยกำหนดค่านัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า เพศ เป็นตัวแปรที่มีความ สัมพันธ์กับลักษณะการสัมผัส โดยการสัมผัสระหว่างเพื่อนเพศเดียวกันพบมากกว่าการสัมผัสระหว่าง เพื่อนต่างเพศ และพบว่าเพศหญิงสัมผัสบุคคลอื่นมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้พบว่า การพักอาศัย ของกลุ่มตัวอย่างและรูปแบบการเลี้ยงดูของบิดามารดาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะ การสัมผัสด้วยเช่นกัน ในการศึกษาถึงปริมาณและลักษณะการสัมผัส พบว่า มีการสัมผัสกันค่อนข้างน้อย รูปแบบการ สัมผัสที่ใช้มาก คือ การแตะและการจับ ส่วนรูปแบบที่ใช้น้อยที่สุด คือ การลูบ และพบว่าอวัยวะที่ถูก สัมผัสมากคือ ไหล่ แขนและมือ ส่วนอวัยวะที่ถูกสัมผัสน้อย คือ ศีรษะและใบหน้า นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของการสัมผัส พบว่า โอกาสหรือสถานการณ์ สถานที่ การปรากฏตัวของบุคคลอื่น บุคคลแวดล้อมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้สัมผัส อารมณ์ของผู้ สัมผัส และความห่างของระยะเวลาที่ผู้สัมผัสไม่ได้พบกับเพื่อนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะ การสัมผัส การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะแง่มุมของผู้สัมผัส จึงเห็นว่าครั้งต่อไปควรมีการศึกษาใน แง่มุมของผู้รับสาร ในประเด็นเรื่องความหมาย ลักษณะการสัมผัสรูปแบบอื่น และในบริบทและ ปัจจัยอื่นด้วย

บรรณานุกรม :
สุพิดา วิเศษรอด . (2543). กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิดา วิเศษรอด . 2543. "กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพิดา วิเศษรอด . "กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สุพิดา วิเศษรอด . กายสัมผัสระหว่างเพื่อนสนิท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.